/education/file/monitor-2017-newsjpg_fimonitor-2017-news.jpg

Education and Training Monitor 2017

Koulutuksen seurantakatsaus lyhyesti

Koulutuksen seurantakatsauksessa tarkastellaan vuosittain koulutuksen kehitystä EU:ssa. Katsaus on komission tärkein julkaisu tällä alalla.

Koulutuksen vahvistaminen Euroopassa on keskeinen osa strategiaa, jolla EU pyrkii älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun. Koulutuksen seurantakatsaus sisältää kansainvälisiä vertailuja ja maakohtaisia analyyseja. Katsaus antaa aineksia keskusteluun siitä, mitkä kysymykset koulutuksen alalla ovat tärkeimpiä ja millaisia kansallisia koulutusuudistuksia olisi toteutettava.

Eriarvoisuus koulutuksen alalla on tällä hetkellä vakava ongelma monelle eurooppalaiselle. Tämä onkin katsauksen tärkein teema tänä vuonna. EU:n jäsenvaltiot hyödyntävät koulutusta eri tavoin pyrkiessään lisäämään yhteiskuntiensa tasapuolisuutta. Tällöin voi olla kyse siitä, kuinka katkaista sukupolvesta toiseen jatkuva koulutuksen vähäisyys tai kuinka auttaa matalan koulutustason maahanmuuttajia näiden kohtaamissa vaikeuksissa.

Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden viranomaiset ovat hyväksyneet kuusi tavoitetta, joiden pohjalta seurantakatsauksessa tarkastellaan EU:n ja jäsenmaiden edistystä. Tavoitteena on, että

  1. koulunkäynnin keskeyttäneiden osuus olisi pienempi kuin 10 %
  2. korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 30–34-vuotiaista olisi vähintään 40 %
  3. varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten osuus olisi vähintään 95 %
  4. lukemista, matematiikkaa ja luonnontieteitä huonosti hallitsevien oppilaiden osuus olisi pienempi kuin 15 %
  5. korkeakoulututkinnon hiljattain suorittaneiden työllisyysaste olisi vähintään 82 %
  6. vähintään 15 % aikuisista osallistuisi koulutukseen.

Koulutuksen seurantakatsaus perustuu monenlaisiin määrällisiin ja laadullisiin tietolähteisiin, kuten Eurostatin tietoihin, OECD:n tutkimuksiin sekä Eurydice-verkoston laatimiin koulutusjärjestelmien analyyseihin. Katsauksesta saadaan luotettavaa ja ajantasaista tietoa, jonka avulla EU:n 28 jäsenmaata voivat ottaa mallia toisiltaan.

Asiakirjat

Data-aineistot

Kysymykset

Koulutuksen seurantakatsauksesta 2017 ja siihen liittyvien taulukkojen ja lukujen perustana olevista tiedoista voi esittää kysymyksiä sähköpostitse osoitteeseen eac-monitor@ec.europa.eu.

Twitter: @EUErasmusplus ja #ETMonitor.