/education/file/monitor-2017-newsjpg_etmonitor-2017-news.jpg

Education and Training Monitor 2017

Mis on hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade?

See on komisjoni iga-aastane esiväljaanne, milles käsitletakse haridust ja koolitust Euroopa Liidus.

Ülioluline osa ELi eesmärgist edendada arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu on täiustada Euroopas haridust ja koolitust. Ülevaate rahvusvahelised võrdlused ja riigianalüüsid hõlbustavad hariduse ja koolituse valdkonna sõlmküsimustele vastamist ning on riiklikke haridusreforme käsitlevate arutelude teabeallikas.

Selle aasta ülevaate põhiteema on haridusvaldkonnas valitsev ebavõrdsus, mis on paljudele eurooplastele praegu suureks probleemiks. Olgu siis kehvad õpitulemused põlvkondadevahelises võrdluses või probleemid, millega puutuvad kokku väheste oskustega rändajad, ELi liikmesriigid kasutavad oma ühiskondades ebavõrdsuse vähendamiseks haridus- ja koolitusvõimalusi väga erinevalt.

Ülevaates, mille kinnitavad kõikide ELi liikmesriikide valitsuse esindajad, esitatakse graafiliselt ELi ja riikide edusammud, võttes aluseks kuus eesmärki:

  1. haridus- ja koolitussüsteemist varakult lahkujate määr – alla 10%;
  2. kolmanda taseme haridusega 30–34aastaste isikute osakaal – 40%;
  3. alusharidus- ja lapsehoiuteenuste kasutamise määr – 95%;
  4. mahajäämus lugemis-, matemaatika ja loodusteaduste alastes oskustes – alla 15%;
  5. hiljuti kooli lõpetanute tööhõive määr – 82%;
  6. täiskasvanute elukestvas õppes osalemise määr – 15%.

Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade põhineb mitmesugustel kvantitatiivsetel ja kvalitatiivsetel allikatel, sealhulgas Eurostati andmed, OECD uuringud ja küsitlused, võrgustiku Eurydice haridussüsteemide analüüsid. Ülevaade on kõikide ELi liikmesriikide vahelise vastastikuse õppe usaldusväärne ja ajakohane teabeallikas.

Allalaaditavad dokumendid

Tutvuge andmetega

Küsimused

Küsimused, mis puudutavad hariduse ja koolituse valdkonna 2017. aasta ülevaadet, ning päringud ülevaate tabelite ning näitajate aluseks olevate andmete kohta tuleks saata järgmisele e-posti aadressile: eac-monitor@ec.europa.eu.

Jälgige meid Twitteris, kasutades teemaviiteid @EUErasmusplus ja #ETMonitor.