Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade avaldatakse kord aastas ning selles kirjeldatakse hariduse ja koolituse valdkonnas toimunud arengut. See täiendab ELi hariduse ja koolituse valdkonna strateegilise koostööraamistiku (ET 2020), komisjoni tööhõive ja majanduskasvu strateegia (Euroopa 2020) ja Euroopa Semestri majanduspoliitika koordineerimise tsükli eesmärke.

Ülevaates analüüsitakse, millised on olnud ELi ja riikide saavutused järgmistes valdkondades:

  • strateegia „Euroopa 2020“ eesmärgid vähendada koolist väljalangemist ja suurendada kolmanda taseme hariduse omandanute määra;
  • koostööraamistiku „ET 2020“ eesmärgid suurendada alushariduses ja lapsehoius ning täiskasvanuhariduses osalemist, vähendada kehva õpiedukust põhioskuste alal ja suurendada äsja ülikooli lõpetanute tööalast konkurentsivõimet;
  • valdkondadevahelised esmatähtsad teemad, nagu hariduse rahastamine ja õpetajate kutsealane areng.

Ülevaate rahvusvahelised võrdlused ja riigianalüüsid hõlbustavad hariduse ja koolituse valdkonna sõlmküsimuste arutamist ning on riiklike haridusreforme käsitlevate arutelude ning ELi liikmesriikide vahelise vastastikuse õppe usaldusväärne ja ajakohane teabeallikas.

Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade põhineb mitmesugustel kvantitatiivsetel ja kvalitatiivsetel allikatel, sealhulgas Eurostati andmed, OECD uuringud, võrgustiku Eurydice haridussüsteemide analüüsid, küsitlustulemuste kvantitatiivsed analüüsid ja akadeemilised võrgustikud.

2016. aasta hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade

flags ©Alhovik

Küsimused

Küsimused, mis puudutavad hariduse ja koolituse valdkonna 2016. aasta ülevaadet, ning ülevaate tabelite ning näitajate aluseks olevate andmete päringud tuleks saata järgmisele e-posti aadressile: eac-monitor@ec.europa.eu.

Jälgige meid Twitteris, kasutades teemaviiteid @EUErasmusplus ja #ETMonitor.