Η «Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης» είναι μια ετήσια έκδοση που αποτυπώνει την εξέλιξη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης εντός της ΕΕ. Συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για τη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020), στη συνολική στρατηγική της Επιτροπής για την ανάπτυξη και την απασχόληση («Ευρώπη 2020») και στον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής.

Η έκθεση καταγράφει την πρόοδο σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ σε σχέση με τα εξής:

  • Στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και την ολοκλήρωση σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Κριτήρια αναφοράς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 2020 σχετικά με τη συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, την εκπαίδευση ενηλίκων, τις χαμηλές επιδόσεις σε βασικές δεξιότητες, και την απασχολησιμότητα των αποφοίτων
  • Οριζόντια θέματα προτεραιότητας, όπως η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών

Χάρη στις διεθνείς συγκρίσεις και τις αναλύσεις ανά χώρα, η έκθεση δίνει τροφή στον διάλογο για θέματα προτεραιότητας στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμβάλλει στις συζητήσεις για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, και αποτελεί αξιόπιστη και επικαιροποιημένη πηγή για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ομοτίμων των χωρών της ΕΕ.

Η εν λόγω έκθεση βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα ποσοτικών και ποιοτικών πηγών, όπως στοιχεία της Eurostat, μελέτες και έρευνες του ΟΟΣΑ, ανάλυση των εκπαιδευτικών συστημάτων από το δίκτυο Eurydice, ποσοτική ανάλυση συνόλων δεδομένων των ερευνών, καθώς και πανεπιστημιακά δίκτυα.

Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 2016

Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σημαίες ©Alhovik

Ερωτήσεις

Ερωτήσεις σχετικά με την έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 2016, καθώς και αιτήματα σχετικά με τα στοιχεία στα οποία βασίζονται οι πίνακες και οι αριθμοί, πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση eac-monitor@ec.europa.eu.

Μπορείτε επίσης να μας ακολουθήσετε στο Twitter: @EUErasmusplus και #ETMonitor.