Rapporten om uddannelsesovervågning er en årlig publikation, der giver et overblik over udviklingen i EU's uddannelsessystemer. Den bidrager til målene for EU's strategiramme for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020), Kommissionens overordnede strategi for vækst og beskæftigelse (Europa 2020) og koordineringen af den økonomiske politik som led i det europæiske semester.

Rapporten skitserer EU's og de enkelte landes fremskridt på disse felter:

  • Europa 2020-målene for nedbringelse af skolefrafald og højere gennemførelsesgrad på de videregående uddannelser
  • EU-benchmarks for arbejdsprogrammet for uddannelse og erhvervsuddannelse 2010 på områderne deltagelse i førskoleundervisning og børnepasningsordninger, voksenuddannelse, dårlige resultater i de grundlæggende færdigheder og beskæftigelsesegnethed blandt nyuddannede
  • Tværgående højt prioriterede emner som f.eks. finansiering af uddannelse og faglig udvikling af lærere

Med sine internationale sammenligninger og landeanalyser sætter rapporten gang i diskussionen om, hvad der skal prioriteres højest på uddannelsesområdet. Den giver desuden et godt vidensfundament for uddannelsesreformdebatten i de enkelte lande og udgør en troværdig og ajourført kilde til information, der sætter EU-landene i stand til lettere at lære af hinanden.

Rapporten om uddannelsesovervågning støtter sig til en bred vifte af kvantitative og kvalitative kilder, herunder data fra Eurostat, OECD's analyser og spørgeundersøgelser, analyser af uddannelsessystemer foretaget af Eurydice-netværket, kvantitative analyser af undersøgelsesdata og universitetsnetværk.

Rapporten om uddannelsesovervågning 2016

flag ©Alhovik

Spørgsmål

Spørgsmål om rapporten om uddannelsesovervågning for 2016 og anmodninger om de data, som tabellerne og figurerne bygger på, kan sendes til eac-monitor@ec.europa.eu.

Du kan også følge os på Twitter: @EUErasmusplus og #ETMonitor.