/education/file/monitor-2017-newsjpg_csmonitor-2017-news.jpg

Education and Training Monitor 2017

Monitor vzdělávání a odborné přípravy ve zkratce

Jedná se o jednu z nejdůležitějších publikací Komise o vzdělání a odborné přípravě v EU, která vychází každý rok.

Zlepšit kvalitu vzdělávání a odborné přípravy v Evropě je zásadním prvkem strategie EU pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Díky mezinárodnímu srovnání a analýze jednotlivých zemí obohacuje monitor diskusi o prioritních tématech v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a poskytuje podklady pro debaty o vnitrostátních reformách vzdělávacího systému.

Hlavním tématem letošního monitoru je nerovnost – závažný problém, kterému dnes čelí řada obyvatel Evropy. Ať se již jedná o řešení mezigeneračního problému špatných studijních výsledků nebo potíží, s nimiž se setkávají málo kvalifikovaní migranti, členské státy využívají různými způsoby vzdělání a odbornou přípravu k dosažení rovnosti ve společnosti.

Na základě souhlasu zástupců orgánů veřejné moci všech členských států EU mapuje monitor pokrok Unie a jednotlivých států při plnění těchto šesti cílů:

  1. snížit podíl osob předčasně ukončujících vzdělávání a odbornou přípravu pod 10 %
  2. zvýšit podíl osob s dosaženým terciárním vzděláním ve věkové kategorii 30–34 let na 40 %
  3. zvýšit podíl dětí v předškolním vzdělávání a péči na 95 %
  4. snížit podíl žáků se špatnými výsledky ve čtení, matematice a přírodních vědách pod 15 %
  5. zvýšit míru zaměstnanosti nových absolventů na 82 %
  6. zvýšit podíl dospělých účastnících se celoživotního učení na 15 %

Monitor vzdělávání a odborné přípravy vychází ze široké škály kvantitativních a kvalitativních zdrojů, včetně údajů z Eurostatu, studií a průzkumů OECD a analýzy vzdělávacích systémů provedené sítí Eurydice. Monitor představuje spolehlivý a aktuální zdroj informací pro vzájemné učení mezi 28 členskými státy EU.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty k nahlédnutí

Otázky

Dotazy ohledně zprávy Monitoru vzdělávání a odborné přípravy za rok 2017, jakož i žádosti o údaje, na jejichž základě byly vytvořeny tabulky a diagramy ve zprávě, zasílejte na adresu eac-monitor@ec.europa.eu.

Můžete nás také sledovat na Twitteru – @EUErasmusplus a #ETMonitor.