/education/file/monitor-2017-newsjpg_bgmonitor-2017-news.jpg

Education and Training Monitor 2017

Обзорът на образованието и обучението накратко

Обзорът е основната ежегодна публикация на Комисията в областта на образованието и обучението в ЕС.

Важна част от програмата на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж е укрепването на образованието и обучението в Европа. Чрез своя сравнителен международен анализ и анализ по държави обзорът на образованието и обучението подхранва дебата за приоритетните теми в тази област и предоставя информация, която може да послужи при националните дебати за образователни реформи.

Неравенството е водещата тема на тазгодишния обзор, като тя отразява сериозните предизвикателства, пред които днес са изправени много европейци. Независимо дали става дума за вземане на мерки във връзка с междупоколенческите равнища на неуспеваемост в училище или с трудностите, пред които са изправени нискоквалифицираните мигранти, страните от ЕС използват образованието и обучението по различни начини, за да постигнат равнопоставеност в своите общества.

Обзорът, подкрепен от правителствени представители от всички страни от ЕС, измерва напредъка на европейско и национално равнище чрез шест цели:

  1. Намаляване на дела на преждевременно напусналите системите за образование и обучение до под 10 %
  2. Постигане на 40 % завършили висше образование във възрастовата група от 30 до 34 години
  3. Достигане на 95 % участие в образованието и обучението в ранна детска възраст
  4. Намаляване на ниската успеваемост в четенето, математиката и науките до под 15 %
  5. Постигане на 82 % равнище на заетост сред наскоро дипломиралите се висшисти
  6. Достигане на 15 % участие на възрастните в процеса на учене

Обзорът на образованието и обучението се опира на широк набор от количествени и качествени източници, включително данни на Евростат, изследвания и проучвания на ОИСР и анализи на образователните системи, направени от мрежата „Евридика“. Обзорът е надежден и актуален източник на информация, която 28-те страни от ЕС могат да използват, за да се учат една от друга.

Изтегляне на документи

Данни

Въпроси

Ако имате въпроси относно изданието на Обзора на образованието и обучението от 2017 г. или за данните, използвани в таблиците и фигурите, изпращайте ги на ел. адрес: eac-monitor@ec.europa.eu.

Следете съобщенията ни в Twitter, като използвате @EUErasmusplus и #ETMonitor.