Обзорът на образованието и обучението е годишна публикация, в която се проследява развитието на образованието и обучението в ЕС. Той допринася за постигането на целите на стратегическата рамка за сътрудничество в областта на образованието и обучението (ET 2020), на стратегията на Комисията за растеж и заетост (Европа 2020) и на европейския семестър за координация на икономическите политики.

В Обзора се проследява напредъкът на ЕС и страните членки по отношение на:

  • целите на стратегията „Европа 2020“ относно преждевременното напускане на училище и завършването на висше образование
  • целевите показатели на програмата „Образование и обучение 2010“ за участието в образованието и грижите в ранна детска възраст, за ученето за възрастни, за слабите резултати по основни умения и за пригодността за заетост на наскоро завършилите висшисти
  • хоризонталните приоритетни теми, като финансирането на образованието и професионалното развитие на преподавателите.

Международните сравнения и анализите по страни в рамките на Обзора подхранват дебатите по приоритетните теми в областта на образованието и обучението и националните дебати за реформи в образованието. Той е надежден и актуален източник на информация, който помага на държавите от ЕС да се учат една от друга.

Обзорът на образованието и обучението се основава на широк спектър от източници на качествени и количествени данни, включително данни от Евростат, проучвания и изследвания на ОИСР, анализи на образователните системи, изготвени от мрежата „Евридика“, данни от академични мрежи и количествени анализи на данни от проучвания.

Обзор на образованието и обучението от 2016 г.

Знамена © Alhovik

Въпроси

Ако имате въпроси за изданието на Обзора на образованието и обучението от 2016 г. или данните, използвани в таблиците и фигурите, изпращайте ги на електронен адрес: eac-monitor@ec.europa.eu.

Следете съобщенията ни в Twitter, като използвате @EUErasmusplus и #ETMonitor.