Vad går det ut på?

I januari 2018 antog kommissionen en handlingsplan för digital utbildning som innehåller elva initiativ för att stödja teknikanvändning och digital kompetens inom utbildningen.

Samtidigt antogs ett arbetsdokument som mer i detalj tar upp kommissionens strategi för digital utbildning. 

Handlingsplanen innehåller tre prioriteringar och beskriver åtgärder som ska hjälpa EU-länderna att ta itu med de utmaningar och möjligheter som it-utvecklingen innebär för utbildningen.

Prioritering 1: Bättre använda den digitala tekniken i undervisning och lärande

Åtgärder:

1. Ta itu med skillnaderna i uppkopplingsmöjligheter genom att stödja tillgången till snabbt bredband i alla skolor med hjälp av ett system med bidragscheckar med inriktning på missgynnade områden.
2. Bidra till den digitala beredskapen inom både vanliga skolor och yrkesskolor genom att stärka deras digitala kapacitet och utöka det nya självutvärderingsverktyget Selfie så att det når en miljon lärare och elever före utgången av 2019.
3. Skapa en ram för att utfärda digitalt certifierade kvalifikationer och validera digitalt inhämtade färdigheter. Ramen ska ligga i linje med den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande (EQF) och den europeiska ramen för kompetens, kvalifikationer och yrken (Esco).

Prioritering 2: Utveckla digital kompetens och digitala färdigheter

Åtgärder:

1. Bygga upp en EU-omfattande plattform för digital högre utbildning som erbjuder nätbaserat lärande, blandat utbyte, virtuella campusar och utbyte av bästa praxis bland lärosätena.
2. Ta fram specifika kurser om öppen vetenskap på lärosätena för studenter, forskare och utbildare.
3. Sprida EU:s kodvecka till fler skolor i EU.
4. Lansera en EU-omfattande informationskampanj om nätsäkerhet, it-hygien och mediekompetens och föreläsningsprogram om it-säkerhet.
5. Främja digitala kompetenser och entreprenörskap bland flickor och kvinnor tillsammans med näringslivet och icke-statliga organisationer.

Prioritering 3: Förbättra utbildningen genom bättre analyser och prognoser

Åtgärder:

1. Göra en referensstudie om integreringen av it i utbildningen, t.ex. nivån på it-kunskaperna och om tillgången till och användningen av infrastruktur och verktyg.
2. Starta pilotprojekt om artificiell intelligens och lärandeanalys inom utbildningen.
3. Inleda ett framåtblickande strategiskt arbete om viktiga trender till följd av digitaliseringen och hur det påverkar framtiden för utbildningssystemen. 

Varför är det viktigt?

Det finns ett stort behov av att främja it-kunskaperna i EU och öka användningen av teknik i utbildningen:

  • 37 % av arbetstagarna i EU har låga eller inga it-kunskaper.
  • Mindre än hälften av barnen går i skolor med bra it-utrustning.
  • Endast 20–25 % av eleverna har lärare som känner sig bekväma med att använda teknik i klassrummet.
  • Uppskattningsvis 18 % av grund- och gymnasieskolorna i EU hade ingen bredbandsanslutning år 2015.

Källa: Index för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi)

Vad har man gjort hittills?

Genomförande av handlingsplanen

Handlingsplanen innehåller elva initiativ som kommissionen, i samarbete med EU-länderna, intressenterna och samhället, ska genomföra fram till slutet av 2020. Den här sidan kommer att uppdateras allteftersom initiativen drar igång och vidareutvecklas. 

Definition av digital kompetens

Samma dag som handlingsplanen för digital utbildning lades fram antogs också en rekommendation för att uppdatera 2006 års referensram för nyckelkompetenser. Definitionen av digital kompetens har utökats och uppdaterats för att spegla den digitala teknikens frammarsch i arbetslivet och samhället i stort. Den nya definitionen ligger också i linje med ramen för utvecklingen av digital kompetens bland medborgarna:

2018 års definition 

Digital kompetens innebär att man på ett säkert, kritiskt och ansvarsfullt sätt kan och vill använda digital teknik för inlärning, arbete och deltagande i samhällslivet. I denna kompetens ingår informations- och datakompetens, kommunikation och samarbete, skapande av digitalt innehåll (inklusive programmering), säkerhet (inklusive digitalt välbefinnande och kompetens när det gäller cybersäkerhet) samt problemlösning.

2006 års definition 

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet.

Samarbete

Kommissionen arbetar nära med de nationella utbildningsministerierna och utbildningsaktörerna om digital utbildning. Samarbetet bedrivs inom en arbetsgrupp om digital kompetens som träffas regelbundet i Bryssel och EU-länderna. I gruppen utbyter man erfarenheter och god praxis och ta fram praktiska hjälpmedel för att stödja inlärningen.

Läs mer om arbetsgruppen

Ramar för it-kunskaper och digital kompetens

Kommissionen har i samarbete med EU-länderna tagit fram flera ramar för att hjälpa beslutsfattare, utbildare och organisationer att bedöma it-kunskaper och ”digital beredskap”. Det finns ramar för allmänheten, organisationer och nu senast utbildare. 

Ramverket för digital kompetens bland medborgarna

Det europeiska ramverket för utvecklingen av digital kompetens bland medborgarna innehåller en bred blandning av färdigheter och kompetenser som alla behöver (5 områden och 21 kompetenser). Ramverket publicerades för första gången 2013 och har blivit en referens för många initiativ på både EU-nivå och i länderna. Det uppdaterades 2016.

Ramverket för digital kompetens bland lärare

Ramverket för digital kompetens bland lärare publicerades i december 2017. Det kartlägger den digitala kompetens som lärare på alla utbildningsnivåer behöver, från förskola till högre utbildning och vuxenutbildning och gäller allmän utbildning och vuxenutbildning, specialundervisning och icke-formellt lärande. 

Ramverket för digital kompetens bland utbildningsorganisationer

Syftet med ramverket (från december 2015) är att hjälpa organisationer att utvärdera sina framsteg med att integrera digitalt lärande och digital pedagogik. Det ska också hjälpa beslutsfattare att utforma, genomföra och utvärdera politiska insatser för att integrera och effektivt använda teknik för digitalt lärande. Ramverket ligger till grund för självutvärderingsverktyget Selfie för skolor, som just nu sprids över EU.

Forskning

Kommissionen finansierar forskning om digital kompetens och användning av innovationer och nya möjligheter i utbildningsinstitutioner. Kommissionens gemensamma forskningscentrum publicerar regelbundet rapporter och studier om forskningen.

Nya studier:

Projektfinansiering

Programmet Erasmus+ finansierar lärarutbyten för vidareutbildning i digital kompetens och projekt för att utforska och utveckla teknikanvändningens potential för utbildningen. Man främjar också ny digital pedagogik och digitala lärresurser.

Ansökningsomgångar inom Erasmus+

EU:s struktur- och investeringsfonder (Esif) stöder utbyggnaden av digitala nät och utrustning för utbildningsinstitutioner och kompetensutveckling för unga och vuxna.

Läs mer om Esifs bidrag till digital kompetens

 

Läs mer