O čo ide?

Otvorené a flexibilné vzdelávanie bude čoskoro v plnej miere využívať potenciál informačných a komunikačných technológií (IKT) na zlepšenie systémov vzdelávania a odbornej prípravy, vďaka čomu sa dostanú na úroveň súčasného digitálneho sveta.

Nástroje IKT, otvorené vzdelávacie zdroje a otvorené postupy pomáhajú zvyšovať efektívnosť vzdelávania, čím umožňujú individuálnejšie a kvalitnejšie vzdelávanie a lepšie využívanie zdrojov. Takéto opatrenia vďaka zvýšeniu dostupnosti poznatkov zároveň podporujú rovnosť.

Otváranie systémov vzdelávania môže nakoniec viesť k situácii, keď sa všetci budú môcť učiť kedykoľvek, kdekoľvek, s podporou kohokoľvek a s využitím akýchkoľvek prostriedkov alebo technológií.

Prečo je to potrebné?

Európa a svet čelia zvýšenému dopytu po vzdelaní a na splnenie cieľa stratégie Európa 2020, ktorým je dosiahnuť 40-percentný podiel ľudí s vysokoškolským vzdelaním, je potrebné zabezpečiť aj väčšiu ponuku. Odhaduje sa, že do procesu vysokoškolského vzdelávania bude do roku 2030 zapojených 414 miliónov študentov, takže nepružnosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy by neumožnila naplniť tieto potreby.

Európa čelí aj nedostatku zručností a v čase hospodárskej krízy majú ľudia so zručnosťami na vysokej úrovni väčšie šance nájsť si prácu. Vzhľadom na skutočnosť, že v blízkej budúcnosti si približne 90 % pracovných miest bude vyžadovať digitálne zručnosti, je dôležité, aby systémy vzdelávania a odbornej prípravy poskytovali požadované zručnosti.

Zároveň sa objavujú noví poskytovatelia vzdelávania, ktorí pre študentov a vzdelávacie inštitúcie poskytujú riešenia aj výzvy . Prostredníctvom iniciatívy Otváranie systémov vzdelávania majú vzdelávacie možnosť analyzovať svoje organizačné modely a zhodnotiť, či by nemohli k výzvam pristupovať ako k príležitostiam.

V neposlednom rade existuje aj silný tlak na zníženie nákladov v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy. Keďže niektoré členské štáty znižujú verejné investície do vzdelávania, sú potrebné riešenia na účinnejšie využívanie zdrojov, ako aj opatrenia na zmiernenie nákladov pre rodiny.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Európska komisia spustila iniciatívu Otváranie systémov vzdelávania v septembri 2013. Predstavila v nej opatrenia, ktoré bude zavádzať, vrátane orientácie politík pri činnostiach financovaných v rámci programov Erasmus+ a Horizont 2020.

V rámci tejto iniciatívy bol spustený aj portál OpenEducationEuropa.eu, zameraný na pomoc používateľom (učiteľom a študentom) pri vyhľadávaní dôležitých otvorených vzdelávacích zdrojov a zviditeľňovaní mnohých kvalitných zdrojov vznikajúcich v Európe.

Aké budú ďalšie kroky?

Komisia prostredníctvom programov Erasmus+ a Horizont 2020 poskytne financovanie pre inštitúcie pôsobiace v tejto oblasti. Projekty financované prostredníctvom programu Erasmus+ budú obsahovať požiadavku na otvorený prístup k ich vzdelávacím materiálom, to znamená, že musia byť realizované tak, aby boli bezplatne dostupné verejnosti na základe otvorených licencií.

Komisia pripravuje v rámci budúceho talianskeho predsedníctva Rady európsky samit o vzdelávaní pomocou informačných technológií.