Despre ce este vorba?

În ianuarie 2018, Comisia a adoptat un plan de acțiune privind educația digitală, care include 11 inițiative menite să sprijine utilizarea tehnologiei și dezvoltarea competențelor digitale în educație.

Alături de acest plan de acțiune, a fost adoptat un document de lucru al serviciilor Comisiei, care prezintă în detaliu abordarea Comisiei în ceea ce privește educația digitală. 

Planul de acțiune se articulează în jurul a trei priorități și definește măsurile prin care statele membre pot fi ajutate să facă față provocărilor și să profite de oportunitățile oferite de educație în era digitală:

Prioritatea 1: o mai bună utilizare a tehnologiilor digitale în procesul de predare și învățare

Acțiuni:

1. Să se reducă decalajele în materie de conectivitate prin sprijinirea adoptării sistemelor în bandă largă de mare capacitate în toate școlile, inclusiv prin intermediul unui sistem de cupoane axat pe zonele defavorizate.
2. Să se sprijine pregătirea digitală în școlile generale și profesionale prin consolidarea capacității lor digitale și prin extinderea noului instrument de autoevaluare SELFIE, de care să poată beneficia un milion de profesori, formatori și cursanți până la sfârșitul anului 2019.
3. Să se asigure un cadru pentru emiterea de calificări certificate digital și pentru validarea competențelor dobândite digital. Acest cadru se va alinia cu CEC - Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și cu ESCO - Clasificarea europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor.

Prioritatea 2: dezvoltarea competențelor și aptitudinilor digitale

Acțiuni:

1. Să se dezvolte o platformă europeană pentru învățământul superior digital care să ofere cursuri on-line, mobilitate mixtă, campusuri virtuale și să faciliteze schimbul de bune practici între instituțiile de învățământ superior.
2. Să se organizeze cursuri de formare specializate privind știința deschisă în instituții de învățământ superior pentru studenți, cercetători și educatori.
3. Să se organizeze Săptămâna UE a programării în mai multe școli din Europa.
4. Să se lanseze o campanie de sensibilizare la nivelul UE privind siguranța on-line, igiena cibernetică și educația în domeniul mass-mediei, precum și un program de predare în domeniul securității cibernetice.
5. Să se promoveze competențele digitale și antreprenoriale ale studentelor, dezvoltate în parteneriat cu sectorul industrial și cu ONG-urile.

Prioritatea 3: îmbunătățirea educației cu ajutorul unei analize mai bune a datelor și al unei viziuni prospective

Acțiuni:

1. Să se lanseze un studiu de referință privind integrarea utilizării TIC în educație, inclusiv disponibilitatea și utilizarea infrastructurii și a instrumentelor și nivelurile de competențe digitale.
2. Să se lanseze proiecte-pilot privind inteligența artificială și analitica învățării în sectorul educației.
3. Să se organizeze un exercițiu de previziune strategică privind principalele tendințe care rezultă din transformarea digitală pentru viitoarele sisteme educaționale. 

Motivație

Se constată o nevoie urgentă de a stimula competențele digitale în Europa și de a îmbunătăți adoptarea de tehnologii în educație:

  • 37 % din forța de muncă din UE dispune de un nivel scăzut de competențe digitale sau nu are cunoștințe în domeniu.
  • Mai puțin de jumătate dintre copii învață în școli care sunt foarte bine echipate digital.
  • Numai 20-25 % dintre aceștia au profesori care stăpânesc utilizarea tehnologiei în sala de clasă.
  • 18 % din școlile primare și secundare din UE nu erau conectate la internet în bandă largă.

Sursă: Indicele economiei și societății digitale (DESI)

Măsuri luate până în prezent

Punerea în aplicare a planului de acțiune

Planul de acțiune indică 11 inițiative pe care Comisia, în parteneriat cu statele membre, părțile interesate și cu societatea, le va implementa până la sfârșitul anului 2020. Această pagină va fi actualizată, pe măsură ce aceste acțiuni sunt lansate și dezvoltate. 

Definiția competenței digitale

O recomandare de actualizare a cadrului privind competențele-cheie din 2006 a fost adoptată în aceeași zi cu Planul de acțiune privind educația digitală. Definiția competențelor digitale a fost extinsă și actualizată pentru a ține seama de evoluția tehnologiilor digitale în viața profesională și în societate în sens mai larg. Noua definiție se aliniază, de asemenea, cu Cadrul competențelor digitale pentru cetățeni:

Definiția din 2018 

Competențele digitale implică utilizarea cu încredere, simț critic și responsabilitate față de tehnologiile digitale, precum și utilizarea acestora pentru învățare, la locul de muncă, și pentru participarea în societate. Ele includ alfabetizarea în domeniul informației și al datelor, comunicarea și colaborarea, crearea de conținuturi digitale (inclusiv programare), siguranța (inclusiv bunăstarea digitală și competențele legate de securitatea cibernetică), precum și soluționarea problemelor.

Definiția din 2006 

Competențele digitale presupun utilizarea cu încredere și cu simț critic a tehnologiilor societății informaționale la muncă, în timpul liber și în comunicare. O condiție prealabilă o constituie deținerea unor competențe de bază în domeniul TIC: utilizarea computerelor pentru a obține, evalua, stoca, produce, prezenta și schimba informații și pentru a comunica și participa la rețele de colaborare prin intermediul internetului.

Cooperarea la nivelul politicilor în domeniu

Comisia colaborează îndeaproape cu ministerele naționale ale educației și cu părțile interesate din domeniul educației digitale pentru a face schimb de experiență și de bune practici și pentru a elabora instrumente practice pentru a sprijini învățarea în era digitală. Această cooperare are loc prin intermediul grupului de lucru privind aptitudinile și competențele digitale, care se reunește periodic la Bruxelles și în statele membre.

Mai multe informații despre grupul de lucru

Cadrele pentru aptitudini și competențe informatice

Comisia, în consultare cu statele membre, elaborează o serie de cadre pentru a ajuta factorii de decizie politică, cursanții și organizațiile relevante în evaluarea competențelor digitale și a gradului lor de pregătire. Au fost elaborate astfel de cadre pentru cetățeni, organizații și, cel mai recent, pentru formatori. 

Aptitudinile și competențele digitale pentru cetățeni

Cadrul european al competențelor digitale pentru cetățeni stabilește gama largă de aptitudini și de competențe digitale de care au nevoie toți elevii (5 domenii, 21 de competențe). Acesta a fost publicat pentru prima dată în 2013 și a devenit o referință pentru multe inițiative în materie de competențe digitale, atât la nivel european, cât și la nivelul statelor membre. Acest cadru a fost actualizat în 2016.

Cadrul de aptitudini și competențe digitale pentru cadrele didactice

Cadrul de aptitudini și competențele digitale pentru educatori/cadrele didactice a fost publicat în decembrie 2017. Acesta identifică competențele digitale pentru cadrele didactice de la toate nivelurile de învățământ, de la grădiniță și până la învățământul superior și la educația adulților, inclusiv formarea generală și profesională și învățământul pentru elevii cu nevoi speciale și învățarea non-formală. 

Aptitudini și competențe digitale pentru organizații educaționale

Scopul acestui cadru (publicat în decembrie 2015) este de a le permite organizațiilor să evalueze progresele realizate în ceea ce privește integrarea învățării digitale și a metodelor pedagogice în domeniu și de a ajuta factorii de decizie să conceapă, să implementeze și să evalueze acțiunile politice pentru integrarea și utilizarea eficace a tehnologiilor digitale de învățare. Acest cadru a fost baza conceptuală pentru instrumentul de autoevaluare SELFIE pentru școli, care este în curs de a fi extins în întreaga Europă.

Cercetare

Comisia finanțează cercetarea privind aptitudinile și competențele digitale și inovațiile și noile oportunități din instituțiile de învățământ. Centrul Comun de Cercetare al Comisiei publică periodic rapoarte și studii de cercetare.

Printre studiile recente se numără:

Finanțarea proiectelor

Programul Erasmus+ finanțează schimburi în sprijinul formării profesorilor în domeniul competențelor digitale, precum și proiecte care vizează să examineze și să dezvolte potențialul de utilizare a tehnologiei în învățământ și promovează crearea de noi pedagogii și resurse educaționale digitale .

Posibilități de finanțare prin Erasmus+

Fondurile structurale și de investiții europene sprijină furnizarea de conectivitate și dispozitive pentru instituțiile de învățământ și de formare pentru dobândirea de competențe în rândul tinerilor și al adulților.

Mai multe despre contribuția fondurilor structurale la competențele digitale

 

Informații suplimentare