Par ko ir runa

Atvērta un elastīga apmācība iespējamam tad, ja IKT potenciālu vispusīgi izmanto izglītības un apmācības sistēmu uzlabošanā, šīs sistēmas pielāgojot pašreizējai digitālajai pasaulei.

IKT rīki, atvērtie izglītības resursi un atvērtas praktizēšanās iespējas palielina izglītības efektivitāti, jo mācības ir individuāli pielāgotas, uzlabojas mācību kvalitāte un resursu izmantojums. Šādi pasākumi arī veicina taisnīgumu, padarot zināšanas pieejamākas.

Galu galā, atverot izglītību, varam panākt, ka katrs var mācīties jebkurā laikā, vietā, izmantojot jebkuras personas atbalstu un jebkāda veida ierīci.

Kāpēc tas ir vajadzīgs

Eiropā un citur pasaulē pieprasījums pēc izglītības pieaug, un stratēģijas“Eiropa 2020” ietvaros izvirzīts mērķis palielināt augstskolas izglītību ieguvušo skaitu līdz 40 %, tāpēc ir jāpalielina piedāvājums. Tiek lēsts, ka 2030. gadā studējošo skaits pasaulē sasniegs 414 miljonus, taču izglītības un apmācības sistēmu neelastības dēļ šīs vajadzības, iespējams, nevarētu apmierināt.

Eiropa saskaras arī ar prasmju deficīta problēmu, un ekonomikas krīzes laikā augsti kvalificētām personām ir labākas iespējas atrast darbu. Tuvākajā nākotnē digitālās prasmes būs nepieciešamas aptuveni 90 % darbavietu, līdz ar to ir svarīgi, lai izglītības un apmācības sistēmas nodrošinātu cilvēkiem nepieciešamās prasmes.

Tajā pašā laikā sāk darboties arvien jauni izglītības pakalpojumu sniedzēji, kuri piedāvā kā risinājumus, tā uzdevumus, kuri studentiem un izglītības iestādēm ir jāatrisina pašiem. Atvērtās izglītības iniciatīva piedāvā izglītības iestādēm iespēju izanalizēt savus organizatoriskos modeļus un novērtēt, vai ir nepieciešamas izmaiņas, kas ļautu problēmas un uzdevumus pārvērst iespējās.

Pēdējā laikā ir acīmredzams, ka izglītības un apmācības sistēmām ir finansiālas grūtības. Vairākām ES valstīm samazinot finansējumu izglītībai, ir vajadzīgi resursu efektīvākas izmantošanas risinājumi, kā arī pasākumi, kas ļautu samazināt izmaksas ģimenēm.

Līdz šim veiktie pasākumi

Eiropas Komisija nāca klajā ar atvērtas izglītības iniciatīvu 2013. gada septembrī un iepazīstināja ar pasākumiem, kurus ES ieplānojusi īstenot, tostarp politikas vadlīnijām attiecībā uz darbībām, ko finansē no programmām “Erasmus+” un “Apvārsnis 2020”.

Šīs iniciatīvas ietvaros tika izveidots arī OpenEducationEuropa.eu portāls. Tā mērķis ir palīdzēt lietotājiem (skolotājiem un studentiem) atrast attiecīgos atvērtās izglītības resursus un uzlabot daudzu īpaši kvalitatīvu Eiropā izstrādātu resursu redzamību.

Turpmākie pasākumi

Komisija nodrošinās finansējumu iestādēm, kuras šajā jomā darbojas atbilstīgi programmām “Erasmus+” un “Apvārsnis 2020”. Uz projektiem, kas finansēti no “Erasmus+”, attieksies prasība par attiecīgo izglītības materiālu vispārēju pieejamību, proti., būs jāgādā par materiālu brīvu pieejamību un atvērtām licencēm, kas nodrošina šo pieejamību.

Komisija kopā ar ES Padomes nākamo prezidentvalsti Itāliju rīko Eiropas augstākā līmeņa sanāksmi par izglītību, kurā plaši izmantots IT.