Bendroji informacija

2018 m. sausį Komisija priėmė Skaitmeninio švietimo veiksmų planą, į kurį įtraukta 11 iniciatyvų, kuriomis siekiama remti technologijų naudojimą ir skaitmeninių gebėjimų ugdymą švietimo srityje.

Kartu su veiksmų planu buvo priimtas ir tarnybų darbinis dokumentas, kuriame Komisijos požiūris į skaitmeninį švietimą išdėstomas išsamiau. 

Veiksmų plane iškelti trys prioritetai (ir nustatytos priemonės, kuriomis siekiama padėti ES valstybėms narėms spręsti skaitmeniniame amžiuje kylančius švietimo uždavinius ir pasinaudoti galimybėmis).

1 prioritetas. Geriau naudotis skaitmeninėmis technologijomis mokymo ir mokymosi tikslais

Veiksmai

1. Mažinti prieigos prie interneto skirtumus tarp ES valstybių narių remiant labai didelio pralaidumo plačiajuosčio ryšio visose mokyklose diegimą, be kita ko, taikant čekių sistemą, pagal kurią itin daug dėmesio būtų skiriama nepalankioje padėtyje esančioms vietovėms.
2. Remti tiek bendrojo lavinimo, tiek profesinių mokyklų skaitmeninę parengtį didinant jų skaitmeninius pajėgumus ir iki 2019 m. pabaigos užtikrinant, kad įsivertinimo priemone SELFIE galėtų naudotis milijonas mokytojų ir moksleivių.
3. Parengti sistemą, pagal kurią būtų išduodami skaitmeniniu būdu sertifikuoti kvalifikacijos dokumentai ir patvirtinami skaitmeniniu būdu įgyti įgūdžiai. Ši sistema bus suderinta su Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandara (EKS) ir su Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijos ir profesijų klasifikatoriumi (ESCO).

2 prioritetas. Ugdyti skaitmeninius gebėjimus ir įgūdžius

Veiksmai

1. Sukurti Europos masto skaitmeninio aukštojo mokslo platformą, kurioje bus teikiama e. mokymosi, mišriojo judumo, virtualiųjų mokymosi centrų ir gerosios patirties mainų galimybių aukštojo mokslo įstaigoms.
2. Specialūs mokymo kursai atvirojo mokslo klausimais aukštojo mokslo įstaigose studentams, mokslininkams, dėstytojams.
3. Į iniciatyvą „EU Code Week“ įtraukti daugiau Europos mokyklų.
4. Pradėti ES masto informuotumo apie saugumą internete, kibernetinę higieną ir gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis didinimo kampaniją ir įgyvendinti informavimo apie kibernetinį saugumą programą.
5. Drauge su įmonėmis ir NVO skatinti ugdyti mergaičių skaitmeninius ir verslumo gebėjimus.

3 prioritetas. Tobulinti švietimą geriau analizuojant duomenis ir prognozuojant

Veiksmai

1. Pradėti etaloninius IRT integravimo į švietimą tyrimus, įskaitant infrastruktūros ir priemonių prieinamumo ir naudojimo bei skaitmeninių įgūdžių lygio vertinimą.
2. Pradėti dirbtinio intelekto ir mokymosi analitikos bandomuosius švietimo projektus.
3. Inicijuoti strateginį svarbiausių skaitmeninės transformacijos poveikio švietimo sistemų ateičiai tendencijų prognozavimą. 

Kodėl reikia imtis veiksmų?

Būtina skubiai stiprinti skaitmeninius gebėjimus Europoje ir gerinti technologijų įsisavinimą švietimo srityje:

  • 37 % ES darbuotojų skaitmeniniai įgūdžiai yra menki arba jie jų visai neturi,
  • mažiau kaip pusė vaikų lanko mokyklas, kurios labai gerai aprūpintos skaitmeninėmis priemonėmis,
  • tik 20–25 % iš jų moko mokytojai, kurie su pasitikėjimu naudoja technologijas klasėje,
  • 18 % ES pradinių ir vidurinių mokyklų neturi plačiajuosčio ryšio.

Šaltinis – Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas (DESI).

Kas padaryta iki šiol?

Veiksmų plano įgyvendinimas

Veiksmų plane nustatyta 11 veiksmų, kuriuos Komisija drauge su valstybėmis narėmis, suinteresuotaisiais subjektais ir visuomene įgyvendins iki 2020 m. pabaigos. Pradedant ir toliau įgyvendinant tuos veiksmus šis puslapis bus vis atnaujinamas. 

Skaitmeninių gebėjimų apibrėžtis

Rekomendacija atnaujinti 2006 m. bendrųjų gebėjimų metmenis buvo priimta tą pačią dieną kaip ir Skaitmeninio švietimo veiksmų planas. Skaitmeninių gebėjimų apibrėžtis buvo išplėsta ir atnaujinta, siekiant atsižvelgti į kintantį skaitmeninių technologijų pobūdį profesiniame gyvenime ir apskritai visuomenėje. Naujoji apibrėžtis taip pat dera su piliečiams skirta Europos skaitmeninės kompetencijos programa.

2018 m. apibrėžtis 

Skaitmeniniai gebėjimai yra susiję su patikimu, kritišku ir atsakingu skaitmeninių technologijų naudojimu mokymosi, darbo ir dalyvavimo visuomenės gyvenime tikslais. Jie apima gebėjimą naudotis informacija ir duomenimis, bendravimą ir bendradarbiavimą, skaitmeninio turinio kūrimą (įskaitant programavimą), saugumą (įskaitant skaitmeninę gerovę ir su kibernetiniu saugumu susijusius gebėjimus) ir problemų sprendimą.

2006 m. apibrėžtis 

Skaitmeninis raštingumas siejasi su patikimu ir kritišku informacinės visuomenės technologijų naudojimu darbe, laisvalaikiu ir bendraujant. Jis yra paremtas pagrindiniais IRT įgūdžiais: kompiuterių naudojimu ieškant informacijos, ją vertinant, saugant, rengiant, pristatant ir ja keičiantis bei bendraujant ir dalyvaujant bendradarbiavimo tinkluose internete.

Bendradarbiavimas

Skaitmeninio švietimo klausimais Komisija glaudžiai bendradarbiauja su valstybių narių švietimo ministerijomis ir švietimo suinteresuotaisiais subjektais, kad būtų dalijamasi patirtimi, gerosios praktikos pavyzdžiais ir rengiamos praktinės mokymosi skaitmeniniame amžiuje priemonės. Šis bendradarbiavimas vyksta Skaitmeninių įgūdžių ir gebėjimų darbo grupėje, kurios nariai reguliariai susirenka Briuselyje ir valstybėse narėse.

Daugiau informacijos apie darbo grupę

Skaitmeninių įgūdžių ir gebėjimų programos

Konsultuodamasi su valstybėmis narėmis Komisija parengė kelias programas, kad padėtų politikos formuotojams, besimokantiems asmenims ir organizacijoms įvertinti skaitmeninius įgūdžius ir „pasirengimą“. Programos parengtos piliečiams, organizacijoms, o visai neseniai – ir švietimo specialistams. 

Piliečiams skirta Europos skaitmeninių įgūdžių ir gebėjimų programa

Piliečiams skirtoje Europos skaitmeninės kompetencijos programoje nurodomi įvairūs skaitmeniniai įgūdžiai ir gebėjimai, kurių reikia visiems besimokantiems asmenims (5 sritys, 21 gebėjimas). Nuo paskelbimo 2013 m. ji tapo atskaitos tašku daugeliui skaitmeninės kompetencijos iniciatyvų Europos ir valstybių narių lygmenimis. 2016 m. programa buvo atnaujinta.

Švietimo specialistams skirta skaitmeninių įgūdžių ir gebėjimų programa

Švietimo specialistams skirta skaitmeninių įgūdžių ir gebėjimų programa buvo paskelbta 2017 m. gruodį. Joje aptariami švietimo specialistų skaitmeniniai gebėjimai visais ugdymo lygmenimis – nuo ikimokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo, įskaitant bendrąjį lavinimą ir profesinį mokymą, specialųjį ugdymą ir neformalųjį mokymąsi.  

Švietimo organizacijoms skirta skaitmeninių įgūdžių ir gebėjimų programa

Šios programos (paskelbtos 2015 m. gruodį) tikslas – sudaryti galimybes organizacijoms įvertinti savo pažangą integruojant skaitmeninį mokymąsi ir pedagogikos metodus ir padėti politikos formuotojams rengti, įgyvendinti ir vertinti intervencinius politikos veiksmus, kuriais siekiama skaitmeninių mokymosi technologijų integracijos ir efektyvaus naudojimo.  Ši programa buvo mokykloms skirtos įsivertinimo priemonės SELFIE, kurią dabar Europoje skatinama naudoti kuo plačiau, koncepcijos pagrindas.

Moksliniai tyrimai

Komisija finansuoja skaitmeninių įgūdžių ir gebėjimų, inovacijų įsisavinimo ir naujų galimybių švietimo įstaigose mokslinius tyrimus. Mokslinių tyrimų ataskaitas ir studijas reguliariai skelbia Komisijos Jungtinis tyrimų centras.

Tarp naujausių tyrimų yra:

Projektų finansavimas

Pagal programą „Erasmus+“ finansuojami mainai, kuriais remiamas mokytojų skaitmeninių įgūdžių ugdymas, ir projektai, kuriais siekiama tirti ir plėtoti technologijų naudojimo švietimo srityje potencialą. Pagal ją taip pat skatinamas naujų skaitmeninių pedagogikos metodų ir švietimo išteklių kūrimas bei sklaida.

„Erasmus+“ finansavimo galimybės

Iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų remiamas ryšio paslaugų ir įrangos švietimo įstaigoms teikimas ir jaunimo bei suaugusiųjų įgūdžių ugdymas.

Daugiau apie paramą skaitmeniniams įgūdžiams iš struktūrinių fondų

 

Daugiau informacijos