Cad chuige é?

Baineann foghlaim oscailte sholúbtha le lánleas a bhaint as TFC chun córais oideachais agus oiliúna a fheabhsú, agus chun iad a ailíniú le saol digiteach an lae inniu.

Le huirlisí TFC, acmhainní oideachasúla oscailte agus cleachtais oscailte is féidir éifeacht an oideachais a mhéadú toisc go mbíonn an fhoghlaim níos pearsanta, an t-eispéaras foghlama níos fearr agus úsáid na n-acmhainní níos bisiúla. Cuireann bearta den sórt sin cothromas chun cinn freisin trí eolas a chur ar fáil do níos mó daoine.

Ar deireadh, tríd an oideachas a chur ar bhonn oscailte d'fhéadfadh sé go mbeadh gach uile dhuine in ann foghlaim ag am ar bith, in áit ar bith le cúnamh duine ar bith ar ghléas ar bith.

Cén fáth a bhfuil gá leis?

Tá ag méadú ar an éileamh ar oideachas san Eoraip agus ar fud an domhain, agus le sprioc AE2020 a bhaint amach — oideachas tríú leibhéal a bheith ag 40% de dhaoine — teastóidh méadú ar sholáthar. Ós rud é go meastar go mbeidh 414 milliún mac léinn ardoideachais ann faoi 2030, bheadh sé dodhéanta ar fad cloí leis an sprioc sin le córais oideachais agus oiliúna atá righin docht.

easnamh scileanna ag cur isteach ar an Eoraip freisin agus, tráth atá géarchéim eacnamaíoch ann, is mó seans atá ag daoine ardoilte post a fháil. Meastar go mbeidh scileanna ríomhaireachta de dhíth le haghaidh 90% de phoist go luath amach anseo. Dá bhrí sin, tá sé ríthábhachtach go gcuirfeadh córais oideachais agus oiliúna daoine a bhfuil na scileanna is gá acu ar fáil.

Ag an am céanna, tá soláthraithe oideachais nua ag teacht chun cinn atá ag cruthú idir réitigh agus dhúshláin d'fhoghlaimeoirí agus d'institiúidí oideachais. Tríd an tionscnamh an tOideachas a Oscailt, tugtar an deis d'institiúidí oideachais anailís a dhéanamh ar a samhlacha eagrúcháin féachaint an gá iad a athrú le deiseanna a dhéanamh de dhúshláin.

Ar deireadh thiar, tá brú costais ag feidhmiú go follasach i gcórais oideachais agus oiliúna. Agus roinnt tíortha den AE ag laghdú an méid a infheistíonn an stát san oideachas, is gá bealaí le húsáid níos éifeachtaí a bhaint as acmhainní, chomh maith le bearta leis an gcostas ar theaghlaigh a mhaolú.

Cad atá déanta go dtí seo?

Sheol an Coimisiún Eorpach an tionscnamh an tOideachas a Oscailt i Meán Fómhair 2013. Cuireadh i láthair na gníomhaíochtaí a chuirfidh an Coimisiún i gcrích, treorú beartais d'oibríochtaí arna maoiniú faoi Erasmus+ agus faoi Fís2020 san áireamh.

Is faoin tionscnamh céanna a seoladh an tairseach OpenEducationEuropa.eu a bhfuil sé mar aidhm aici cuidiú le húsáideoirí (múinteoirí nó foghlaimeoirí) teacht ar acmhainní oideachais oscailte atá ábhartha agus feasacht a mhéadú i dtaobh an méid mhóir acmhainní ardcháilíochta atá á gcur ar fáil san Eoraip.

Cad iad na chéad chéimeanna eile?

Cuirfidh an Coimisiún maoiniú ar fáil d'institiúidí atá ag obair sa réimse seo trí Erasmus+ agus trí Fís2020. Beidh ceanglas rochtana oscailte ar ábhar oideachasúil na dtionscadal atá maoinithe trí Erasmus+, rud a chiallaíonn go gcaithfear é a chur ar fáil go hoscailte agus saor in aisce trí cheadúnais oscailte.

Tá an Coimisiún ag ullmhú cruinniú mullaigh Eorpach faoi oideachas trí TF in éineacht leis an Iodáil ag a mbeidh an uachtaránacht ar an gComhairle.