Taustaa

Avoimessa ja joustavassa oppimisessa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologian suomia mahdollisuuksia parantaa koulutusjärjestelmiä ja tuoda ne nykyiseen digitaaliaikaan.

Uusi tieto- ja viestinteknologia ja avoimet oppimisresurssit parantavat koulutuksen tehokkuutta sekä mahdollistavat yksilöllisemmän oppimisen, paremman oppimiskokemuksen ja resurssien tehokkaamman käytön. Samalla ne myös edistävät tasavertaisuutta, koska ne parantavat tiedon saatavuutta.

Avoin koulutus tarkoittaa sitä, että kaikki voivat oppia milloin ja missä vain, kenen tahansa tuella ja käyttäen mitä tahansa laitetta.

Haasteet

Koulutuksen tarve on yhä suurempi niin EU:ssa kuin koko maailmassakin, ja Eurooppa 2020 -strategian tavoite, että korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus nousisi 40 prosenttiin, edellyttää koulutustarjonnan lisäämistä. Maailmassa arvioidaan olevan 414 miljoonaa korkea-asteen opiskelijaa vuonna 2030, eikä jäykillä koulutusjärjestelmillä kyetä vastaamaan kaikkiin tarpeisiin.

Eurooppaa uhkaa myös osaamisvaje. Lisäksi on muistettava, että korkeasti koulutetuilla on paremmat työllistymismahdollisuudet myös talouskriisin aikana. Arvioidaan, että lähitulevaisuudessa noin 90 prosentissa työtehtäviä tarvitaan digitaalista osaamista. Onkin tärkeää, että koulutusjärjestelmät antavat opiskelijoille niitä taitoja, joita työelämässä tarvitaan.

Koulutusalalle ilmestyy jatkuvasti myös uusia palvelujen tarjoajia ja niiden myötä sekä uudenlaisia haasteita että ratkaisuja opiskelijoille ja koulutuslaitoksille. Avoin koulutus -aloite antaa koulutuslaitoksille tilaisuuden analysoida organisaatiomalliaan ja pohtia, mitä muutoksia tarvitaan, jotta haasteet muuttuvat myönteisiksi mahdollisuuksiksi.

Koulutusjärjestelmiin kohdistuu myös kustannuspaineita. Koska monet EU-maat vähentävät julkisia koulutusinvestointeja, on löydettävä keinoja käyttää resursseja entistä tehokkaammin ja keventää perheiden maksettaviksi tulevia kuluja.

EU:n toimet

Syyskuussa 2013 Euroopan komissio käynnisti avointa koulutusta edistävän aloitteen ja antoi tuolloin esimerkiksi Erasmus+ ja Horisontti 2020 -ohjelmista rahoitettavia toimia koskevia suuntaviivoja.

Samalla perustettiin OpenEducationEuropa.eu-portaali, joka auttaa opettajia ja opiskelijoita löytämään avoimia oppimisresursseja ja tehostaa Euroopassa tuotetun korkealaatuisen materiaalin näkyvyyttä.

Tulevat toimet

Euroopan komissio rahoittaa avointa koulutusta edistäviä toimia Erasmus+ ja Horisontti-ohjelmien kautta. Erasmus+ -ohjelmasta rahoitusta saavien hankkeiden oppimateriaalilta edellytetään avointa saatavuutta, jolloin ne ovat vapaasti käytettävissä avoimien lisenssien perusteella.

Komissio valmistelee yhdessä EU:n neuvoston seuraavan puheenjohtajamaan Italian kanssa huippukokousta, jonka aiheena on tietoteknologian käyttö koulutuksessa.