Taustaa

Komissio hyväksyi tammikuussa 2018 digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman, joka sisältää 11 aloitetta teknologian käytön ja digitaalitaitojen edistämiseksi koulutuksessa.

Toimintasuunnitelman rinnalla hyväksyttiin komission yksiköiden valmisteluasiakirja, jossa selvitetään yksityiskohtaisemmin komission lähestymistapaa digitaaliseen koulutukseen. 

Toimintasuunnitelmassa on kolme prioriteettia. Niihin liittyvillä toimilla EU-maita autetaan valmistautumaan koulutuksen haasteisiin ja mahdollisuuksiin digiaikana:

Prioriteetti 1: Tehostetaan digitaaliteknologian käyttöä opetuksessa ja oppimisessa

Toimet:

1. Puututaan verkottuneisuuden kahtiajakoon tukemalla suuren kapasiteetin laajakaistan käyttöönottoa kaikissa kouluissa esimerkiksi voucher-järjestelmällä, joka koskisi ensisijaisesti epäedullisessa asemassa olevia alueita.
2. Tuetaan sekä yleissivistävien että ammatillisten oppilaitosten valmiuksia hyödyntää digitaalitekniikkaa vahvistamalla niiden digitaalisia valmiuksia ja tuomalla uusi SELFIE-itsearviointiväline miljoonan opettajan, kouluttajan ja oppijan saataville vuoden 2019 loppuun mennessä.
3. Laaditaan puitteet tutkintotietojen digitaaliseen varmentamiseen ja digitaalisesti hankittujen taitojen todentamiseen. Nämä puitteet sovitetaan vastaamaa eurooppalaista tutkintojen viitekehystä elinikäisen oppimisen edistämiseksi (EQF) ja eurooppalaista taito-, osaamis-, tutkinto- ja ammattiluokittelua (ESCO).

Prioriteetti 2: Kehitetään digitaalisia taitoja ja osaamista

Toimet:

1. Kehitetään Euroopan laajuista digitaalisen korkeakoulutuksen foorumia, jossa tarjotaan verkko-opiskelua, monimuotoista liikkuvuutta, virtuaalikampusvierailuja ja korkeakoulujen parhaiden käytäntöjen vaihtoa.
2. Järjestetään kohdennettuja avoimen tieteen koulutuskursseja korkeakoulujen opiskelijoille, tutkijoille ja opetushenkilökunnalle.
3. Tuodaan EU:n koodausviikko useampiin eurooppalaisiin kouluihin.
4. Käynnistetään EU:n laajuinen verkkoturvallisuutta, kyberhygieniaa ja medialukutaitoa koskeva tiedotuskampanja sekä kyberturvallisuuden opetusohjelma.
5. Edistetään naispuolisten opiskelijoiden digitaali- ja yrittäjyystaitoja yhteistyössä alan toimijoiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Prioriteetti 3: Parannetaan koulutusta tehostamalla tutkimustietojen analysointia ja ennakointia

Toimet:

1. Toteutetaan tutkimus, jossa arvioidaan tieto- ja viestintätekniikan käytön valtavirtaistumista koulutuksessa sekä infrastruktuurin ja välineiden saatavuutta ja käyttöä ja digitaalisia taitoja.
2. Käynnistetään tekoälyn ja oppimisanalytiikan pilottihankkeita koulutusalalla.
3. Järjestetään strateginen ennakointiharjoitus koulutusjärjestelmien tulevaisuuden keskeisistä trendeistä, joita digitaalinen muutos saa aikaan. 

Miksi?

Digitaalisia taitoja ja teknologian käyttöönottoa koulutusalalla on parannettava kiireesti EU:ssa:

  • 37 prosentilla EU:n työvoimasta on heikot digitaaliset taidot tai niitä ei ole lainkaan.
  • Alle puolet lapsista ovat digitaalisesti hyvin varustetuissa kouluissa.
  • Ainoastaan 20–25 prosentilla lapsista on opettajia, jotka osaavat käyttää teknologiaa oppitunneilla.
  • 18 prosentissa EU:n perus- ja keskiasteen oppilaitoksista ei ole laajakaistayhteyttä.

Lähde: Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi (DESI)

Toteutetut toimet

Toimintasuunnitelman toimeenpano

Toimintasuunnitelmassa esitetään 11 aloitetta, jotka komissio panee täytäntöön yhdessä jäsenmaiden ja sidosryhmien kanssa vuoden 2020 loppuun mennessä. Sivustoa päivitetään sitä mukaan kuin näitä toimia käynnistetään ja kehitetään. 

Digitaalisten taitojen määritelmä

Suositus, jolla päivitettiin vuoden 2006 avaintaitoja koskeva viitekehys, hyväksyttiin samana päivänä kuin digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma. Digitaalisten taitojen määritelmää on laajennettu ja päivitetty mukailemaan digitaalisen teknologian muuttuvaa luonnetta laajemmin työelämässä ja yhteiskunnassa. Uusi määritelmä on linjassa myös kansalaisille tarkoitetun digitaalisten taitojen puitekehyksen kanssa:

Vuoden 2018 määritelmä 

Digitaalitaitoihin kuuluu digitaaliteknologian osaava, kriittinen ja vastuullinen käyttö ja siihen perehtyminen opiskelussa, työssä ja osana yhteiskunnan toimintaan osallistumista. Siihen sisältyy informaatiolukutaito, viestintä ja yhteistyö, digitaalisen sisällön luominen (mukaan luettuna ohjelmointi), turvallisuus (mukaan luettuna digitaalinen hyvinvointi ja kyberturvallisuuteen liittyvät taidot) sekä ongelmanratkaisu.

Vuoden 2006 määritelmä 

Digitaalisiin taitoihin kuuluu tietoyhteiskunnan teknologian hallinta ja kriittinen käyttö työssä, vapaa-aikana ja viestinnässä. Niitä tukevat tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, kuten tietokoneen käyttäminen tiedon hakuun, arviointiin, tallentamiseen, tuottamiseen, esittämiseen ja vaihtamiseen sekä viestintätarkoituksiin ja osallistumiseen yhteistyöverkostoihin Internetin välityksellä.

Yhteistyö

Komissio tekee digitaaliseen koulutukseen liittyvää tiivistä yhteistyötä EU-maiden opetusministeriöiden ja koulutuksen sidosryhmien kanssa kokemusten ja hyvien toimintatapojen jakamiseksi ja käytännön välineiden kehittämiseksi digitaalisen aikakauden oppimiseen. Yhteistyötä varten on perustettu digitaalisia taitoja ja osaamista käsittelevä työryhmä, joka tapaa säännöllisesti Brysselissä ja jäsenmaissa.

Lisätietoa työryhmästä

Digitaalisten taitojen ja osaamisen puitekehykset

Kuultuaan jäsenmaita komissio on kehittänyt useita puitekehyksiä, joiden tarkoituksena on auttaa päätöksentekijöitä, oppijoita ja organisaatioita arvioimaan digitaalisia taitoja ja valmiuksia. Puitekehitykset on kehitetty kansalaisia, organisaatioita ja hiljattain myös opetushenkilökuntaa varten. 

Kansalaisille tarkoitetun digitaalisten taitojen ja osaamisen puitekehys

Kansalaisille tarkoitetun digitaalisten taitojen ja osaamisen puitekehyksessä esitetään monipuolisesti digitaalisia taitoja ja osaamista, joita kaikki oppijat tarvitsevat (5 osa-aluetta, 21 taitoa). Se julkaistiin vuonna 2013, ja siitä on tullut digitaalisia taitoja koskevien aloitteiden vertailukohta sekä EU:n että jäsenmaiden tasolla. Puitekehystä päivitettiin vuonna 2016.

Opettajille tarkoitettu digitaalisten taitojen puitekehys

Opettajille tarkoitettu digitaalisten taitojen puitekehys julkaistiin joulukuussa 2017. Siinä kartoitetaan opettajien digitaalisia taitoja kaikilla koulutustasoilla aina varhaiskasvatuksesta korkea- ja aikuiskoulutukseen ja myös yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa, erityisopetuksessa ja epävirallisessa oppimisessa. 

Koulutusalan organisaatioille tarkoitettu digitaalisten taitojen puitekehys

Tämän joulukuussa 2015 julkaistun puitekehyksen tarkoituksena on antaa organisaatioille mahdollisuus arvioida digitaalisten oppimisvälineiden ja -menetelmien integroinnin edistymistä sekä auttaa päättäjiä suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan digitaalisen opetusteknologian integrointia ja tehokasta käyttöä koskevia toimia. Puitekehys toimi perustana kouluille suunnitellulle SELFIE-itsearviointivälineelle, jonka käyttö on tällä hetkellä lisääntymässä ympäri EU:ta.

Tutkimus

Komissio rahoittaa digitaalisiin taitoihin ja osaamiseen liittyvää tutkimusta sekä innovaatioiden käyttöönottoa oppilaitoksissa. Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus julkaisee säännöllisesti tutkimuksia ja tutkimusraportteja.

Uusimpia tutkimuksia:

Hankkeiden rahoitus

Erasmus+ -ohjelmasta rahoitetaan digitaalisten taitojen opettajakoulutusta tukevia vaihtoja sekä hankkeita, joilla pyritään selvittämään ja kehittämään mahdollisuuksia käyttää teknologiaa opetuksessa. Lisäksi ohjelmalla edistetään uusien opetusmenetelmien ja oppimisresurssien luomista ja saatavuutta.

Erasmus+ -ohjelman rahoitusmahdollisuudet

Euroopan rakenne- ja investointirahastoilla tuetaan liittymäpalvelujen ja laitteiden hankkimista oppilaitoksille sekä digitaalisten taitojen opetusta nuorille ja aikuisille.

Lisätietoa rakennerahastojen tarjoamasta digitaalisten taitojen rahoituksesta

 

Lisätietoja