Milles on küsimus?

Avatud ja paindlik õpe tähendab IKT potentsiaali täielikku rakendamist, et parandada haridus- ja koolitussüsteeme, muutes need praegusele digitaalmaailmale kohaseks.

IKT vahendid, avatud õppematerjalid ning avatud õppemeetodid aitavad hariduse tõhusust suurendada, võimaldades rohkem isiku vajadustele kohandatud õpet, paremat õppimiskogemust ning vahendite tõhusamat kasutamist. Sellised meetmed edendavad ka võrdseid võimalusi, parandades teadmiste kättesaadavust.

Tänu avatud haridusruumile võime viimaks jõuda olukorrani, kus kõik isikudsaavad õppida ükskõik millal ja kus, ükskõik, kelle juhendamisel, kasutades selleks mis tahes seadmeid.

Miks on see vajalik?

Euroopa ja kogu maailmas on suurenenud nõudlus hariduse järele ning strateegia „Euroopa 2020” eesmärgini (saavutada kolmanda taseme hariduse omandanute osakaaluks 40%) jõudmine eeldab pakkumise suurenemist. Hinnanguliselt omandavad 2030. aastaks kõrgharidust 414 miljonit üliõpilast kogu maailmas, kuid haridus- ja koolitussüsteemide jäikus muudaks sellistele vajadustele vastamise võimatuks.

Samuti seisab Euroopa silmitsi oskuste puudujäägiga ja majanduskriisi tingimustes on kõrge kvalifikatsiooniga isikutel palju paremad võimalused töö leidmiseks. Lähitulevikus nõutakse hinnanguliselt 90% töökohtade puhul digitaalseid oskusi, seetõttu on oluline, et haridus- ja koolitussüsteemid tagaksid inimestele vajalikud oskused.

Samal ajal tekivad uued haridusteenuste pakkujad, kes esitavad õppijatele ja haridusasutustele nii lahendusi kui väljakutseid. Algatuse „Avatud haridusruum” vahendusel antakse haridusasutustele võimalus oma organisatsioonimudelite analüüsimiseks, et nad saaksid hinnata, kas on vaja ümberkorraldusi, et muuta väljakutsed võimalusteks.

Haridus- ja koolitussüsteemide puhul võib märgata selget kulusurvet. Kuna mitmed ELi liikmesriigid on vähendanud haridusse tehtavaid riiklikke investeeringuid, on vaja lahendusi tõhusamaks vahendite kasutamiseks, samuti ka meetmeid perede kulude vähendamiseks.

Mida on seni saavutatud?

Euroopa Komisjon käivitas avatud haridusruumi algatuse 2013. aasta septembris, tutvustades meetmeid, mida EL hakkab rakendama, sealhulgas poliitilisi suundumusi programmide Erasmus+ ja Horisont 2020 kaudu rahastatavate meetmete puhul.

Algatuse raames on samuti käivitatud portaal OpenEducationEuropa.eu, mille eesmärk on abistada kasutajaid (õpetajaid ja õppijaid) asjakohaste avatud õppematerjalide leidmisel ning suurendada paljude Euroopas avaldatud kvaliteetsete allikate kättesaadavust.

Millised on järgmised sammud?

Komisjon eraldab rahalisi vahendeid asjaomases valdkonnas tegutsevatele asutustele programmide Erasmus+ ja Horisont 2020 vahendusel. Programmi Erasmus+ kaudu rahastatud projektide puhul kohaldatakse nende õppematerjalide suhtes avatud juurdepääsu nõuet, mis tähendab, et need peavad olema avalikult ja vabalt kättesaadavad avatud litsentside alusel.

Komisjon valmistab koos järgmise nõukogu eesistuja Itaaliaga ette Euroopa tippkohtumist teemal „Haridus IT vahendusel”.