Περί τίνος πρόκειται;

Η ανοικτή και ευέλικτη μάθηση συνίσταται στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ για τη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και την προσαρμογή τους στον σημερινό ψηφιακό κόσμο.

Τα εργαλεία ΤΠΕ, οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και οι ανοικτές πρακτικές αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης, παρέχοντας τη δυνατότητα μιας πιο εξατομικευμένης και καλύτερης μαθησιακής εμπειρίας, καθώς και βελτιωμένης χρήσης των πόρων. Τα μέτρα αυτά προάγουν επίσης την ισότητα, καθώς αυξάνουν τη διαθεσιμότητα της γνώσης.

Τέλος, με το άνοιγμα της εκπαίδευσης όλα τα άτομα θα μπορούν να αντλούν γνώσεις οποτεδήποτε, οπουδήποτε, με τη βοήθεια οποιουδήποτε και χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε συσκευή.

Γιατί χρειάζεται;

Στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο παρατηρείται αυξημένη ζήτηση για εκπαίδευση, και ο στόχος της στρατηγικής EΕ 2020 για αύξηση του ποσοστού αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 40% απαιτεί αύξηση της προσφοράς. Έως το 2030 ο αριθμός των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 414 εκατομμύρια παγκοσμίως. Εξαιτίας όμως της απουσίας ευέλικτων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, η ικανοποίηση των αναγκών που θα προκύψουν είναι αδύνατη.

Επίσης, η Ευρώπη αντιμετωπίζει έλλειμμα δεξιοτήτων και, σε περιόδους οικονομικής κρίσης, τα άτομα υψηλής ειδίκευσης έχουν περισσότερες δυνατότητες να βρουν δουλειά. Καθώς εκτιμάται ότι το 90% των θέσεων εργασίας θα απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες στο άμεσο μέλλον, είναι πρωταρχικής σημασίας τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης να εξοπλίζουν τα άτομα με τις απαιτούμενες δεξιότητες.

Παράλληλα, εμφανίζονται νέοι πάροχοι εκπαίδευσης, οι οποίοι προσφέρουν μεν λύσεις, αλλά θέτουν και προκλήσεις στους εκπαιδευόμενους και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Χάρη στην πρωτοβουλία «Άνοιγμα της Εκπαίδευσης», τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα να αναλύουν τις οργανωτικές δομές τους και να εξετάζουν αν χρειάζονται αλλαγές για να μετατρέψουν τις προκλήσεις σε ευκαιρίες.

Τέλος, παρατηρείται σαφής πίεση από πλευράς κόστους στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Λαμβανομένου υπόψη ότι πολλές χώρες της ΕΕ μειώνουν τις δημόσιες επενδύσεις στην εκπαίδευση, απαιτούνται λύσεις για αποδοτικότερη χρήση των πόρων, καθώς και μέτρα για ελάφρυνση του κόστους που υφίσταται ο οικογενειακός προϋπολογισμός.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Τον Σεπτέμβριο 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την πρωτοβουλία «Άνοιγμα της Εκπαίδευσης», παρουσιάζοντας τις δράσεις που προτίθενται να αναλάβει, όπως κατευθύνσεις πολιτικής για τα σχέδια που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα Erasmus+ και Ορίζοντας 2020.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, δημιουργήθηκε επίσης η διαδικτυακή πύλη OpenEducationEuropa.eu με στόχο, αφενός, να βοηθά τους χρήστες (εκπαιδευτικούς ή εκπαιδευόμενους) να βρουν τους κατάλληλους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους και, αφετέρου, να προβάλλει τους διάφορους πόρους υψηλής ποιότητας που διατίθενται στην Ευρώπη.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Η Επιτροπή θα χρηματοδοτήσει τα ιδρύματα που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+ και Ορίζοντας 2020. Τα σχέδια που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ θα υπόκεινται σε υποχρέωση ανοικτής πρόσβασης στο εκπαιδευτικό τους υλικό, πράγμα που σημαίνει ότι το ευρύ κοινό θα έχει δωρεάν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό μέσω της χρήσης ανοικτών αδειών.

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τη μελλοντική ιταλική προεδρία και το Συμβούλιο, βρίσκεται στη φάση προετοιμασίας ευρωπαϊκής διάσκεψης με θέμα την εκπαίδευση μέσω των ΤΠ.