Hvad går det ud på?

Kommissionen vedtog i januar 2018 en handlingsplan for digital uddannelse, som omfatter 11 initiativer, der skal understøtte teknologianvendelse og udvikling af digitale kompetencer på uddannelsesområdet.

Parallelt med handlingsplanen blev der vedtaget et "arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene", som mere detaljeret beskriver Kommissionens tilgang til digital uddannelse. 

Handlingsplanen omfatter tre prioriterede områder, hvor der skal sættes ind for at hjælpe EU's medlemslande med at klare udfordringerne og udnytte mulighederne ved uddannelse i den digitale tidsalder:

Prioritet nr. 1: Bedre udnyttelse af digital teknologi til undervisning og læring

Foranstaltninger:

1. Konnektivitetskløften mellem EU's medlemslande skal mindskes via udbredelse af bredbåndsnet med meget høj kapacitet på alle skoler, bl.a. ved hjælp af et kuponsystem med fokus på ugunstigt stillede områder.
2. Den digitale parathed på almene og erhvervsrettede skoler skal understøttes via styrkelse af deres digitale kapacitet og udbredelse af selvsevalueringsværktøjet SELFIE til en million undervisere og lærende inden udgangen af 2019.
3. Der skal udarbejdes regler for udstedelse af digitalt certificerede kvalifikationsbeviser og validering af digitalt erhvervede færdigheder. Disse regler skal være i overensstemmelse med den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring (EQF) og det europæiske klassifikationssystem for færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv (ESCO).

Prioritet nr. 2: Udvikling af digitale kompetencer og færdigheder

Foranstaltninger:

1. Udvikling af en europæisk platform for digitale videregående uddannelser med muligheder inden for onlinelæring, kombineret mobilitet, virtuelle universitetscampusser og udveksling af god praksis for uddannelsesinstitutioner.
2. Målrettede kurser om åben videnskab på videregående uddannelsesinstitutioner for studerende, forskere og undervisere.
3. Udvidelse af EU's programmeringsuge til at omfatte flere skoler i Europa.
4. Lancering af en EU-dækkende oplysningskampagne om onlinesikkerhed, cyberhygiejne og mediekendskab samt indførelse af undervisning i cybersikkerhed.
5. Fremme af digitale færdigheder og iværksætterkompetencer blandt kvindelige studerende i partnerskab med virksomheder og NGO'er.

Prioritet nr. 3: Forbedret uddannelse gennem bedre dataanalyser og prognoser

Foranstaltninger:

1. Der skal gennemføres en referenceundersøgelse af udbredelsen af IKT i undervisningen, bl.a. adgangen til og brugen af infrastruktur og værktøjer og niveauet for digitale færdigheder.
2. Der skal iværksættes pilotprojekter om kunstig intelligens og læringsanalyser på uddannelsesområdet.
3. Der skal udarbejdes strategiske prognoser for de vigtigste tendenser i den digitale omstilling inden for fremtidens uddannelsessystemer. 

Hvorfor er det nødvendigt?

Der er et presserende behov for at fremme digitale kompetencer i Europa og for at udbrede brugen af teknologi på uddannelsesområdet, fordi

  • 37 % af arbejdsstyrken i EU kun har ringe digitale færdigheder eller slet ingen
  • under halvdelen af alle børn går i digitalt veludstyrede skoler
  • kun 20-25 % af alle børn undervises af lærere, som er trygge ved at bruge teknologi i klasseværelset
  • 18 % af skolerne på primær- og sekundærtrinnet i EU ikke har bredbåndsforbindelse.

Kilde: Indeks over den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI)

Hvad er der gjort indtil videre?

Gennemførelse af handlingsplanen

I handlingsplanen beskrives en række europæiske initiativer, som Kommissionen i samarbejde med medlemslandene, en række interessenter og samfundet som helhed vil gennemføre inden udgangen af 2020. Denne side vil blive opdateret, efterhånden som disse initiativer iværksættes og videreudvikles. 

Definition af digital kompetence

En henstilling om at ajourføre den europæiske ramme for nøglekompetencer fra 2006 blev vedtaget samme dag som handlingsplanen for digital uddannelse. Definitionen af digitale kompetencer er blevet udvidet og opdateret, så den afspejler den digitale teknologis foranderlighed i arbejdslivet og i samfundet generelt. Den nye definition stemmer også overens med den digitale kompetenceramme for borgerne:

Definitionen fra 2018 

Digital kompetence betyder sikker, kritisk, aktiv og ansvarlig brug af digitale teknologier til læring, arbejde og deltagelse i samfundet. Den omfatter IT-færdigheder og digital kunnen, kommunikation og samarbejde på digitale platforme, digital indholdsproduktion (herunder programmering), viden om sikkerhed (herunder digital tryghed og cybersikkerhed) og problemløsning.

Definitionen fra 2006 

Den digitale kompetence omfatter en sikker og kritisk brug af informationssamfundets teknologier til arbejde, fritid og kommunikation. Den understøttes af basale IKT-færdigheder: brug af computer til at hente, vurdere, lagre, producere, præsentere og udveksle oplysninger og til at kommunikere og deltage i samarbejdsnetværk via internettet.

Samarbejde om politikker

Kommissionen har et tæt samarbejde om digital uddannelse med de nationale undervisningsministerier og en række interessenter på uddannelsesområdet for at udveksle erfaringer og god praksis og udvikle praktiske værktøjer til at understøtte digital læring. Dette samarbejde foregår i arbejdsgruppen om digitale færdigheder og kompetencer, som mødes regelmæssigt i Bruxelles og medlemslandene.

Læs mere om arbejdsgruppen.

Rammer for digitale færdigheder og kompetencer

Kommissionen har i samråd med medlemslandene udviklet en række rammer, der skal hjælpe politiske beslutningstagere, studerende og organisationer med at vurdere digitale færdigheder og "digital parathed". Der er blevet udarbejdet rammer for borgere, for organisationer og senest også for undervisere. 

Den digitale kompetenceramme for borgerne

Den digitale kompetenceramme for borgerne beskriver den brede vifte af digitale færdigheder, som alle lærende har brug for – i alt fem områder og 21 kompetencer. Rammen blev offentliggjort første gang i 2013 og er siden blevet et referencegrundlag for mange initiativer vedrørende digitale kompetencer på både europæisk og nationalt plan. Den blev opdateret i 2016.

Den digitale kompetenceramme for undervisere

Den digitale kompetenceramme for undervisere blev offentliggjort i december 2017. Rammen kortlægger digitale færdigheder for undervisere på alle uddannelsesniveauer, lige fra førskoletilbud til videregående uddannelse og voksenuddannelse, herunder almen uddannelse og erhvervsuddannelse, undervisning af mennesker med særlige behov og ikkeformel læring. 

Den digitale kompetenceramme for uddannelsesorganisationer

Formålet med den digitale kompetenceramme for uddannelsesorganisationer (som blev offentliggjort i december 2015) er dels at gøre det muligt for organisationer at vurdere deres fremskridt med at integrere digital læring og pædagogik i undervisningen, dels at hjælpe de politiske beslutningstagere med at udarbejde, gennemføre og evaluere politiske tiltag, der fremmer integration og effektiv anvendelse af digitale uddannelsesteknologier. Rammen er udgangspunktet for selvevalueringsværktøjet SELFIE, som er udviklet til skoler, og som nu bliver udvidet til at dække hele Europa.

Forskning

Kommissionen finansierer forskning i digitale kompetencer og udbredelsen af innovation og nye muligheder i uddannelsesinstitutionerne. Kommissionens Fælles Forskningscenter offentliggør regelmæssigt forskningsrapporter og undersøgelser.

De seneste undersøgelser omfatter:

Projektfinansiering

Erasmus+ finansierer studieophold for lærere, der vil tilegne sig digitale færdigheder, og projekter, der har til formål at udforske og udvikle potentialet i brugen af teknologi inden for uddannelse. Desuden støtter programmet udviklingen af og adgangen til nye digitale pædagogiske metoder og uddannelsesressourcer.

Finansieringsmuligheder med Erasmus+

De europæiske struktur- og investeringsfonde yder støtte til internetforbindelser og digitalt udstyr til uddannelsesinstitutioner og kurser for unge og voksne.

Læs mere om strukturfondenes bidrag til udbredelsen af digitale færdigheder

 

Læs mere