За какво става въпрос?

През януари 2018 г. Комисията прие План за действие в областта на цифровото образование, в който са включени 11 инициативи в подкрепа на използването на технологии и развитието на цифрови умения в образованието.

Заедно с плана за действие бе приет и работен документ на службите на Комисията, в който се описва в повече подробности подходът на Комисията към цифровото образование. 

Планът за действие има три приоритета, като в него са определени мерки, които ще помогнат на страните членки да отговорят на предизвикателствата и да се възползват от възможностите на образованието в ерата на цифровите технологии:

Приоритет 1: По-добро използване на цифровите технологии за преподаване и учене

Действия:

1. Преодоляване на разделението по отношение на интернет свързаността чрез подкрепа за въвеждането на широколентов достъп с много висок капацитет във всички училища, включително чрез схема за ваучери, насочена към необлагодетелствани райони.
2. Подпомагане на цифровата подготвеност на общообразователните и професионалните училища чрез подсилване на цифровия им капацитет и чрез разширяване на новия инструмент за самооценка SELFIE с цел да послужи на един милион учители, обучаващи и учащи до края на 2019 г.
3. Предоставяне на рамка за издаване на цифрово удостоверени квалификации и валидиране на умения, придобити с помощта на цифрови технологии. Рамката ще бъде съобразена с Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР) и Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO).

Приоритет 2: Развитие на цифрови компетентности и умения

Действия:

1. Създаване на общоевропейска платформа за цифрово висше образование, която ще предлага онлайн обучение, смесена мобилност, виртуални университети и обмен на добри практики между висши учебни заведения.
2. Специализирани курсове по отворена наука за студенти, научни изследователи и преподаватели във висшите учебни заведения.
3. Доразвиване на инициативата Европейската седмица на програмирането с цел да обхване повече училища в Европа.
4. Започване на общоевропейска кампания за повишаване на осведомеността относно безопасността онлайн, киберхигиената и медийната грамотност, както и на програма за обучение по киберсигурност.
5. Насърчаване на развитието на цифрови и предприемачески умения сред студентките в партньорство с промишлеността и неправителствени организации.

Приоритет 3: Подобряване на образованието чрез по-добър анализ на данни и прогнозиране

Действия:

1. Стартиране на референтно проучване относно включването на ИКТ в образованието, включително за наличието и използването на съответната инфраструктура и инструменти и за равнищата на цифрови умения.
2. Стартиране на пилотни проекти за изкуствен интелект и анализ на ученето в областта на образованието.
3. Стратегическо предвиждане на основните тенденции, произтичащи от цифровата трансформация, за бъдещето на образователните системи. 

Защо е необходимо това?

Съществува спешна нужда за укрепване на цифровите умения в Европа и за подобряване на използването на технологии в образованието:

  • 37 % от работещите в ЕС имат само основни цифрови умения или въобще нямат такива умения.
  • По-малко от половината от децата посещават училища, които са добре оборудвани с цифрови технологии.
  • Само 20 — 25 % от тях се обучават от преподаватели, които с увереност използват технологиите в час.
  • 18 % от началните и средните училища в ЕС не са свързани към широколентова мрежа.

Източник: Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI):

Какво е направено досега?

Изпълнение на плана за действие

В плана за действие са представени 11 действия, които Комисията ще изпълни до края на 2020 г. в партньорство с държавите членки, заинтересованите страни и обществото. Настоящата страница ще бъде актуализирана при стартиране и доразвиване на тези действия. 

Определение за компетентност в областта на цифровите технологии

В деня, в който бе приет планът за действие в областта на цифровото образование, бе приета и препоръка за актуализация на рамката от 2006 г. относно ключовите компетентности. Определението за компетентност в областта на цифровите технологии бе разширено и актуализирано, за да отразява променящия се характер на цифровите технологии в професионалния живот и в обществото като цяло. Новото определение съответства също така на рамката за цифрова компетентност на гражданите.

Определение от 2018 г. 

Цифровата компетентност означава уверено, критично и отговорно ползване на цифровите технологии за учене, на работното място и за участие в обществото. Тя включва информационна грамотност и грамотност по отношение на данните, общуване и сътрудничество, създаване на цифрово съдържание (включително програмиране), безопасност (включително благополучие в цифровата среда и компетентности във връзка с киберсигурността) и решаване на проблеми.

Определение от 2006 г. 

Компетентността в областта на цифровите технологии включва уверено и критично използване на технологиите на информационното общество за работа, развлечение и общуване. Тя се поддържа от основни умения в областта на ИКТ: използването на компютри за извличане, оценка, съхраняване, изготвяне, представяне и обмен на информация и за общуване и участие в мрежи за сътрудничество чрез интернет.

Сътрудничество в сферата на политиките

Комисията работи по въпросите на цифровото образование в тясно сътрудничество с националните министерства на образованието и със заинтересовани страни от сферата на образованието с цел обмен на опит и добри практики, както и за разработване на практически инструменти в подкрепа на ученето в ерата на цифровите технологии. Това сътрудничество се осъществява в рамките на работната група по въпросите на цифровите умения и компетентности, която заседава редовно в Брюксел и в държавите членки.

Повече за работната група.

Рамки за цифрови умения и компетентности

След консултации с държавите членки Комисията разработи редица рамки, за да помогне на създателите на политики, учащите и организациите да оценяват цифровите умения и подготвеност. Бяха разработени рамки за гражданите, организациите, а неотдавна и за преподавателите. 

Рамка за цифрова компетентност на гражданите

В Европейската рамка за цифрова компетентност на гражданите е представен широкият набор от цифрови умения и компетентности, необходими на всички учащи (5 области, 21 компетентности). Тя бе публикувана за пръв път през 2013 г. и служи като референтна рамка при много инициативи за цифрови компетентности на европейско и национално равнище. Рамката беше актуализирана през 2016 г.

Рамка за цифрова компетентност на преподавателите

Рамката за цифрова компетентност на преподавателите бе публикувана през декември 2017 г. В нея се набелязват цифровите компетентности за преподавателите от всички нива на образование — от ранно детско образование до висше образование и образование за възрастни, включително общо и професионално обучение, образование за лица със специални потребности и неформално учене. 

Рамка за цифрова компетентност на образователните организации

Целта на тази рамка (публикуван през декември 2015 г.) е да се даде възможност на организациите да правят оценка на своя напредък в интегрирането на цифровото обучение и педагогическите методи и да се помогне на политиците да разработват, прилагат и оценяват политически интервенции за интегриране и ефективно използване на цифрови образователни технологии. Рамката послужи за концептуална основа на инструмента за самооценка SELFIE за училищата, който в момента се разпространява по-широко в Европа.

Научни изследвания

Комисията финансира научни изследвания в областта на цифровите умения и компетентности и използването на иновациите и новите възможности в образователните институции. Съвместният изследователски център на Комисията редовно публикува проучвания и доклади от научни изследвания.

Сред последните изследвания са:

Финансиране на проекти

В рамките на програма „Еразъм+“ се финансират обмени в подкрепа на обучението по цифрови умения на преподаватели, както и проекти за проучване и развиване на потенциала на използването на технологии в образованието и се насърчава създаването и наличието на нови цифрови педагогически методи и образователни ресурси.

Възможности за финансиране по програма „Еразъм+“

Със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове се подкрепя осигуряването на интернет свързаност и устройства за образователни институции, както и обученията за придобиване на умения сред младите хора и възрастните.

Повече за приноса на структурните фондове за подобряването на цифровите умения

 

Научете повече