Vad går det ut på?

EU-länderna ansvarar för sina egna utbildningssystem, men EU kan stödja och komplettera ländernas insatser för att förbättra och modernisera utbildningen.

I en globaliserad och kunskapsbaserad ekonomi behöver EU en välutbildad arbetskraft så att vi kan hävda oss när det gäller produktivitet, kvalitet och innovation. Men glappet mellan människors kunskaper och arbetsmarknadens kompetenskrav tycks öka, vilket bidrar till arbetslösheten och begränsar tillväxten.

Viktiga prioriteringar är därför att

  • anpassa kompetensen efter arbetsmarknadens behov i linje med Europa 2020-strategin
  • få ner andelen elever som hoppar av skolan till under 10 procent
  • öka andelen högskoleutbildade till minst 40 procent.

Hur går det till?

EU gör landsanalyser för att hjälpa länderna att utveckla sin utbildningspolitik. Analyserna tar upp europeiska, nationella och regionala utmaningar och utvärderar ländernas framsteg och kartlägger behoven av reformer och investeringar.

Som ett led i Europa 2020-strategin ska EU under det första halvåret varje år (den europeiska planeringsterminen) utfärda en rad landsspecifika rekommendationer för att hjälpa medlemsländerna att ta itu med de mest akuta problemen.

I den årliga utbildningsöversikten följer man upp resultaten med hjälp av indikatorer och riktmärken som ska bidra till en evidensbaserad politik och till att kartlägga utmaningarna.

Vad blir nästa steg?

Vid den kommande översynen av Europa 2020-strategin ska man följa upp utbildningens roll, framsteg och utmaningar.

 

Läs mer

Uppgifter om de 28 EU-länderna: