Za kaj gre

Organizacija sistemov izobraževanja in usposabljanja je v pristojnosti držav članic, toda podpora Evropske unije njihovim ukrepom in njene dopolnilne dejavnosti so ključnega pomena za izboljšanje in posodobitev sistemov izobraževanja.

V globaliziranem svetu in gospodarstvu, ki temelji na znanju, potrebuje Evropa dobro usposobljene ljudi, da bo konkurenčna v produktivnosti, kakovosti in inovacijah. Dejstva pa kažejo, da se znanja delavcev vse manj ujemajo z znanji, ki jih potrebuje trg dela, to pa še prispeva k večanju brezposelnosti in zavira gospodarsko rast.

Prednostne naloge zato so:

  • prilagoditi znanja in spretnosti trgu dela (cilji strategije Evropa 2020)
  • znižati število osipnikov na manj kot 10 %
  • povečati število visokošolskih diplomantov na vsaj 40 %

Kako poteka

Evropska komisija izvede analize v pomoč državam članicam pri pripravi politik izobraževanja in usposabljanja. Z analizami pokaže na težave na ravni EU, nacionalni in regionalni ravni, oceni doseženi napredek v politiki na nacionalni ravni ter opozori na potrebe po reformah in naložbah.

Evropska komisija v okviru strategije za gospodarsko rast in delovna mesta Evropa 2020 v prvi polovici leta (evropski semester) izda priporočila državam članicam glede odpravljanja največjih težav.

Vsako leto poleg tega v pregledu izobraževanja in usposabljanja oceni napredek držav glede na nabor meril, tako dobljeni podatki pa so podlaga za pripravo politike in prepoznavanje težav.

Kaj sledi

Ocena izobraževanja in usposabljanja, napredka in težav v naslednji analizi uresničevanja strategije Evropa 2020.

 

Več informacij

Ključne ugotovitve za vsako izmed 28 držav članic EU: