O čo ide?

Hoci za systémy vzdelávania a odbornej prípravy sú zodpovedné členské štáty, EÚ zohráva kľúčovú úlohu v podpore a dopĺňaní úsilia o zlepšenie a modernizáciu ich systémov vzdelávania.

V globalizovanej a znalostnej ekonomike potrebuje Európa dostatočne kvalifikovanú pracovnú silu, aby dokázala konkurovať z hľadiska produktivity, kvality a inovácie. Nedávne zistenia však ukazujú, že existuje rastúci nesúlad medzi zručnosťami pracovnej sily a potrebami pracovných trhov, čo prispieva k nezamestnanosti a obmedzovaniu rastu.

Vzhľadom na uvedené je prioritou:

  • zosúladenie zručností s potrebami trhu práce v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020,
  • zníženie počtu prípadov predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10 % a
  • zvýšenie podielu absolventov vysokoškolského štúdia najmenej na 40 % do roku 2020.

Ako to funguje?

EÚ vykonáva analýzy jednotlivých krajín s cieľom podporiť členské štáty v rozvoji ich politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Tieto analýzy reagujú na výzvy, ktoré sú identifikované na úrovni EÚ, členských štátov a regiónov, a ich cieľom je posúdiť pokrok na vnútroštátnej úrovni a určiť reformy, ako aj investičné potreby.

V kontexte stratégie Európa 2020 pre zamestnanosť a rast sa v prvej polovici roka (európsky semester) vydáva séria odporúčaní pre jednotlivé krajiny s cieľom pomôcť členským štátom s riešením najnaliehavejších problémov.

Okrem toho sa v rámci Monitora vzdelávania a odbornej prípravy hodnotí pokrok na základe referenčných hodnôt navrhnutých tak, aby prispievali k tvorbe politiky založenej na dôkazoch a k identifikácii výziev.

Aké sú ďalšie kroky?

Monitorovanie úlohy vzdelávania a odbornej prípravy, pokroku a výziev v rámci nadchádzajúcej revízie stratégie Európa 2020 pre zamestnanosť a rast.

 

Ďalšie informácie

Kľúčové zistenia z 28 členských štátov EÚ sú dostupné pre: