Par ko ir runa?

Kaut arī par izglītības un apmācības sistēmām atbild dalībvalstis, nozīmīgs ir arī ieguldījums, ko sniedz ES, atbalstot un papildinot dalībvalstu pūliņus uzlabot un modernizēt savas izglītības sistēmas.

Globalizētā un uz zināšanām balstītā ekonomikā Eiropai ir nepieciešams kvalificēts darbaspēks, lai tā spētu konkurēt ražīguma, kvalitātes un inovācijas ziņā. Tomēr jaunākie pētījumi liecina, ka pieaug neatbilstība starp to, kādas ir darbaspēka prasmes, un to, kādas prasmes ir pieprasītas darba tirgū. Tas veicina bezdarbu un kavē izaugsmi.

Šajā jomā prioritātes ir šādas:

  • panākt darbaspēka prasmju atbilstību pieprasījumam darba tirgū saskaņā ar stratēģijas “Eiropa 2020” mērķiem;
  • samazināt mācības pāragri pametušo skolēnu skaitu tā, ka tas ir zem 10 %;
  • līdz 2020. gadam augstskolu beidzēju īpatsvaru palielināt vismaz līdz 40 %.

Kāda ir procedūra?

ES īsteno valstu analīzi, kuras mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm to izglītības un mācību politikas izstrādē. Veicot šo analīzi, ES ņem vērā problēmas, kas ir apzinātas ES, valsts un reģionu līmenī, un tiecas novērtēt valsts līmenī panākto progresu un apzināt nepieciešamību īstenot reformas un nodrošināt investīcijas.

Izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas “Eiropa 2020” kontekstā katra gada pirmajos 6 mēnešos (proti, tā sauktā Eiropas pusgada laikā) tiek sniegti konkrētām valstīm adresēti ieteikumi, lai tām palīdzētu risināt steidzamākās problēmas.

Ik gadu Izglītības un apmācības pārraudzības pārskatā tiek novērtēts progress, izmantojot indikatoru kopumu, kas ļauj panākt, ka politika tiek veidota balstoties uz faktiem un ka tiek apzinātas problēmas.

Kas notiks tālāk?

Tiks novērots izglītības un apmācības sniegums, to progress un problēmas izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas “Eiropa 2020” gaidāmās pārskatīšanas kontekstā.

 

Uzziniet vairāk!

Ir pieejami arī pamatsecinājumi par katru no 28 dalībvalstīm attiecībā uz šādiem jautājumiem: