Kas tai yra?

Už švietimo ir mokymo sistemas atsakingos valstybės narės, o ES tenka svarbus vaidmuo remti ir papildyti jų pastangas tobulinti ir modernizuoti švietimo sistemas.

Dabar, kai ekonomika globalizuota ir grindžiama žiniomis, Europai reikia kvalifikuotos darbo jėgos, kad ji galėtų konkuruoti produktyvumu, kokybe ir inovacijomis. Tačiau naujausi duomenys rodo, kad vis didėja darbuotojų įgytų įgūdžių ir įgūdžių, kurių reikia darbo rinkoje, neatitiktis. Tai vienas iš veiksnių, lemiančių nedarbo didėjimą ir menką ekonomikos augimą.

Dėl to prioritetai yra:

  • atsižvelgiant į strategijos „Europa 2020“ tikslus suderinti įgūdžius su darbo rinkos poreikiais,
  • siekti, kad mokyklos nebaigiančių jaunuolių būtų mažiau kaip 10 %,
  • iki 2020 m. pasiekti, kad aukštąjį išsilavinimą įgyjančių asmenų dalis padidėtų bent iki 40 %.

Kaip to siekiama?

ES atlieka šalių analizę, kad padėtų valstybėms narėms tobulinti savo švietimo ir mokymo politiką. Atliekant analizę atsižvelgiama į įvardytus ES, nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu spręstinus uždavinius, siekiama įvertinti šalies padarytą pažangą ir nustatyti, kokių reformų ir investicijų reikia.

Įgyvendinant ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją „Europa 2020“ pirmąjį metų pusmetį (per Europos semestrą) pateikiamos konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos. Taip siekiama padėti valstybėms narėms spręsti skubiausius uždavinius.

Be to, metiniame švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje įvertinama pažanga remiantis rodikliais, parengtais siekiant prisidėti prie faktiniais duomenimis grindžiamos politikos formavimo ir spręstinų uždavinių nustatymo.

Kokie bus tolesni veiksmai?

Švietimo ir mokymo vaidmens, šioje srityje daromos pažangos ir problemų stebėjimas rengiantis būsimai ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos „Europa 2020“ peržiūrai.

 

Išsamesnė informacija

Pagrindinės išvados apie kiekvieną iš 28 ES šalių