Cad chuige é?

Cé gurb iad na Ballstáit atá freagrach as a gcóras oideachais agus oiliúna féin, tá ról tábhachtach ag an Aontas Eorpach maidir le tacaíocht a chur ar fáil do na hiarrachtaí atá ar siúl ag na Ballstáit chun a gcórais oideachais a fheabhsú agus a nuachóiriú.

Toisc go bhfuil an geilleagar níos domhandaithe agus níos eolasbhunaithe anois ná riamh, tá fórsa saothair dea-oilte de dhíth ar an Eoraip ionas go mbeidh sí in ann bheith san iomaíocht ó thaobh táirgiúlachta, cáilíochta agus nuálaíochta de. Tugann an fhianaise is déanaí atá ar fáil le fios, áfach, nach ionann na scileanna atá ag an lucht saothair agus na scileanna a theastaíonn sa mhargadh saothair, rud a ardaíonn an ráta dífhostaíochta agus a chuireann bac ar fhás an gheilleagair.

I measc na dtosaíochtaí tá:

  • scileanna a chur ar aon dul le riachtanais an mhargaidh saothair faoi mar atá leagtha síos i spriocanna na Straitéise Eoraip 2020,
  • líon na ndaoine óga a fhágann an scoil róluath a ísliú faoi bhun 10%, agus
  • sciar na gcéimithe atá ag teacht amach as na coláistí tríú leibhéal a ardú 40% ar a laghad faoin mbliain 2020.

Conas a oibríonn sé?

Déanann an tAontas Eorpach anailís ar gach tír san Aontas sa chaoi is gur féidir tacaíocht a thabhairt do na Ballstáit agus iad i mbun a mbeartais oideachais agus oiliúna a fhorbairt. Freagraíonn an anailís sin do dhúshláin a tugadh faoi deara ar an leibhéal Eorpach, náisiúnta agus réigiúnach, agus tá sé mar aidhm leo an dul chun cinn ar an leibhéal náisiúnta a mheas agus riachtanais athchóirithe agus infheistíochta a aithint.

Maidir leis an Straitéis Eoraip 2020 i leith an fháis agus na fostaíochta, déantar sraith moltaí a bhaineann go sonrach le tíortha faoi leith a eisiúint sa chéad ráithe gach bliain (an Seimeastar Eorpach). Cabhraíonn na moltaí sin leis na Ballstáit déileáil leis na dúshláin is práinní atá os a gcomhair amach.

Sa bhreis air sin, san Fhaireachán bliantúil ar Oideachas agus Oiliúint déantar measúnú ar an dul chun cinn agus úsáidtear tagarmharcanna áirithe chuige sin. Ceapadh na tagarmharcanna sin mar áis le beartais a cheapadh, agus dúshláin a aithint, bunaithe ar fhianaise.

Cad iad na chéad chéimeanna eile?

Faireachán a dhéanamh ar an ról atá ag an oideachas agus an oiliúint, ar dhul chun cinn, agus ar na dúshláin, i bhfianaise an athbhreithnithe a dhéanfar go luath ar an Straitéis Eoraip 2020.

 

Tuilleadh eolais

Príomhthorthaí na hanailíse a rinneadh ar na 28 mBallstát: