Taustaa

Kukin EU:n jäsenmaa on vastuussa omasta koulutusjärjestelmästään, mutta EU:lla on tärkeä rooli näiden järjestelmien parantamis- ja uudenaikaistamispyrkimysten tukijana ja täydentäjänä.

Globalisoituneessa osaamistaloudessa Eurooppa tarvitsee ammattitaitoista työvoimaa pystyäkseen kilpailemaan tuottavuudessa, laadussa ja innovoinnissa. Tuoreiden tietojen mukaan kuitenkin osaamisen kohtaanto-ongelma on pahenemassa työmarkkinoilla. Tämä lisää työttömyyttä ja jarruttaa kasvua.

EU:n ensisijaisia tavoitteita ovat:

  • työvoiman taitojen muokkaaminen työmarkkinoiden tarpeisiin Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden mukaisesti
  • koulunkäynnin keskeyttävien nuorten osuuden vähentäminen alle 10 prosenttiin
  • korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden osuuden kasvattaminen vähintään 40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

EU-tason strategia

EU tekee maakohtaisia analyyseja, joilla tuetaan EU-maiden toimia koulutuspolitiikan kehittämiseksi. Analyyseissa tarkastellaan EU:n, kansallisen ja alueellisen tason haasteita. Tavoitteena on arvioida edistymistä kansallisella tasolla, yksilöidä toteutettavia uudistuksia ja tunnistaa investointitarpeita.

Työllisyyttä ja kasvua edistävään Eurooppa 2020 -strategiaan liittyen kunkin vuoden ensimmäisellä puoliskolla (ks. EU-ohjausjakso) annetaan joukko maakohtaisia suosituksia, joiden tarkoituksena on auttaa jäsenmaita ratkaisemaan kiireellisimpiä haasteita.

Näiden EU-ohjausjakson suositusten lisäksi koulutuksen seurantakatsauksessa arvioidaan vuotuista edistymistä vertailuarvojen avulla. Seurannan tavoitteena on lujittaa näyttöön perustuvaa toimintapolitiikkaa ja haasteiden tunnistamista.

Uusimmat toimet

Komissio aikoo seurata koulutuksen roolin kehittymistä, toimien edistymistä ja koulutukseen liittyviä haasteita Eurooppa 2020 -strategian tulevaa tarkistamista varten.

 

Lisätietoja

Koottua tietoa kustakin EU-maasta: