Mis see on?

Kuigi vastutus haridus- ja koolitussüsteemide osas lasub liikmesriikidel, on ELil täita oluline roll, mis seisneb liikmesriikide haridussüsteemide täiustamiseks ja ajakohastamiseks tehtavate jõupingutuste toetamises ning täiendamises.

Globaliseeruva ja teadmistepõhise majanduse tingimustes vajab Euroopa heade oskustega töötajaid, et püsida tootlikkuse, kvaliteedi ja innovatsiooni osas konkurentsis. Hiljutised märgid viitavad aga sellele, et oskustega seotud ebakõla tööjõu ja tööturu vahel on kasvamas, mis aitab omakorda kaasa töötuse suurenemisele ning piirab majanduskasvu.

Seetõttu on prioriteetideks muu hulgas:

  • oskuste vastavusse viimine tööturu vajadustega kooskõlas strateegia „Euroopa 2020” eesmärkidega,
  • koolist väljalangejate arvu vähendamine nii, et see jääks alla 10% ning
  • kõrghariduse omandanute osakaalu suurendamine aastaks 2020 vähemalt 40%ni.

Kuidas see toimib?

EL koostab riigipõhised analüüsid, et toetada liikmesriike nende haridus- ja koolituspoliitika arendamises. Need käsitlevad probleeme, mis on kindlaks määratud ELi, riiklikul ja piirkondlikul tasandil, ning neis hinnatakse liikmesriigi tasandil tehtud edusamme ja määratletakse reformi- ning investeerimisvajadused.

Tööhõive ja majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” kontekstis avaldatakse aasta esimesel poolel (Euroopa poolaasta) riigipõhised soovitused, et aidata liikmesriikidel lahendada kõige kiireloomulisemaid küsimusi.

Lisaks hinnatakse igal aastal hariduse ja koolituse valdkonna ülevaates kindlaksmääratud sihttasemete suunas tehtud edusamme. Need on määratletud selleks, et aidata kaasa tõenduspõhisele poliitikakujundamisele ja väljakutsete tuvastamisele.

Millised on järgmised sammud?

Jälgida hariduse ja koolituse rolli, asjaomase valdkonna edusamme ning väljakutseid eelseisva tööhõive ja majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” läbivaatamise raames.

 

Lisateave

Peamised järeldused iga 28 ELi liikmesriigi kohta on samuti kättesaadavad: