O co jde

Odpovědnost za vzdělávací systém sice nesou jednotlivé členské země, ale Evropská komise jim v zájmu kvalitnějšího a modernějšího vzdělávání poskytuje podporu.

V dnešní globalizované společnosti založené na znalostech Evropa potřebuje zajistit dostatečnou kvalifikaci své pracovní síly, aby mohla co do produktivity, kvality a inovací obstát v konkurenčním boji s ostatními ekonomikami. Z výsledků nedávných průzkumů však vyplývá, že mezi nabídkou a poptávkou na pracovním trhu je rostoucí nepoměr, což přispívá ke zvýšení nezaměstnanosti a brzdí hospodářský růst.

Prioritami Komise jsou tedy:

  • sladění nabízených dovedností s požadovanými profily na pracovním trhu, a to podle cílů strategie Evropa 2020
  • snížení počtu osob s nedokončenou školní docházkou pod 10 %
  • zvýšení podílu univerzitních absolventů na minimálně 40 % (do roku 2020).

Jak to funguje?

Evropská unie vypracuje rozbor situace v jednotlivých zemích, aby jim mohla pomoci při formulaci jejich vzdělávací politiky. V analýze se zabývá problémy zjištěnými na evropské, národní a regionální úrovni a vyhodnocuje pokrok dosažený v jednotlivých zemích. Kromě toho navrhuje možné reformy a identifikuje investiční potřeby.

V kontextu strategie Evropa 2020 pro růst a zaměstnanost se vždy v první polovině roku (v rámci procesu nazvaného evropský semestr) vypracovávají doporučení pro jednotlivé členské země, které jim mají pomoci vypořádat se s nejzávažnějšími problémy.

Kromě toho se pokrok dosažený v konkrétních oblastech každoročně hodnotí v rámci Monitoru vzdělávání a odborné přípravy. Výsledky slouží jako jeden ze základů při formulaci politik.

Jaké jsou další kroky?

Komise bude i nadále sledovat vývoj situace v oblasti vzdělávání a odpovídajícím způsobem ho zohlední při budoucí revizi Strategie Evropa 2020 pro zaměstnanost a růst.

 

Další informace

Základní poznatky o vzdělávacích systémech 28 členských zemí: