Vad går det ut på?

EU-kommissionen samarbetar med EU-länderna för att förbättra skolan. Länderna ansvarar visserligen själva för sina utbildningssystem, men de kan vinna på att samarbeta i frågor av gemensamt intresse. Kommissionen stöder ländernas insatser på två sätt:

 • Kommissionen hjälper beslutsfattarna att utveckla skolpolitiken och skolsystemen. Man inhämtar och sprider information och analyser och uppmuntrar till utbyte av bra initiativ i arbetsgrupperna för Utbildning 2020. Under 2016–2018 har arbetsgruppen för skolpolitik ett brett mandat att arbeta med skolstyrningen för att förbättra kvaliteten genom varaktig innovation och inkludering.
 • De arbetsgrupper som var aktiva mellan 2011 och 2013 fokuserade på
  • avhopp från skolan
  • förskoleverksamhet och barnomsorg
  • matematik, vetenskap och teknik
  • fortbildning för lärare.
 • Under 2014–2015 fortsatte arbetsgruppen för skolpolitik att arbeta med frågor kring lärarutbildningen och tidiga skolavhopp.
 • Genom EU-programmet Erasmus+ satsar kommissionen varje år miljontals euro på europeiska samarbetsprojekt som främjar skolutbyten.

Prioriterade områden

EU-ländernas utbildningsministrar vill prioritera följande områden:

Kommissionen följer också regelbundet upp resultaten i länderna genom lägesrapporter.

År 2012 lade kommissionen fram policydokumentet En ny syn på utbildning där man uppmanar EU-länderna att se till att unga människor får den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Initiativet omfattar bakgrundsdokument om stöd till lärarna och bedömning av nyckelkompetenser i den grundläggande utbildningen (litteraturöversikt).

I december 2016 lade kommissionen fram ett meddelande om förbättring och modernisering av utbildningen. Det innehåller bland annat åtgärder som ska hjälpa EU-länderna att erbjuda god förskoleverksamhet och barnomsorg och skapa bra och innovativa skolor för alla.

Meddelandet om utveckling av skolan och utbildning av hög kvalitet för en bra start i livet från den 30 maj 2017 innehåller ännu mer underlag och åtgärder för att förbättra skolorna, göra dem mer inkluderande, stödja framstående lärare och skolledare och förbättra skolstyrningen. Se också det åtföljande arbetsdokumentet.

Läs mer

EU:s lagar och initiativ