Vad går det ut på?

EU-kommissionen samarbetar med EU-länderna för att förbättra skolan. Länderna ansvarar visserligen själva för sina utbildningssystem, men de kan vinna på att samarbeta i frågor av gemensamt intresse. Kommissionen stöder ländernas insatser på två sätt:

  • Kommissionen hjälper beslutsfattarna att utveckla skolpolitiken och skolsystemen. Man inhämtar och sprider information och analyser och uppmuntrar till utbyte av bra initiativ i särskilda arbetsgrupper.
  • Genom EU-programmet Erasmus+ satsar kommissionen varje år miljontals euro på projekt som främjar skolutbyten, skolutveckling, fortbildning för skolpersonal, praktik och andra projekt.

Prioriterade områden

EU-ländernas utbildningsministrar vill prioritera följande områden:

Kommissionen följer också regelbundet upp resultaten i länderna genom lägesrapporter.

År 2012 lade kommissionen fram policydokumentet En ny syn på utbildning där man uppmanar EU-länderna att se till att unga människor får den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Initiativet omfattar bakgrundsdokument om stöd till lärarnapdf och bedömning av nyckelkompetenser i den grundläggande utbildningenpdf (litteraturöversikt pdf).