O čo ide?

Európska komisia spolupracuje s krajinami EÚ na rozvíjaní ich systémov školského vzdelávania. Napriek tomu, že každá krajina je zodpovedná za organizáciu a obsah svojich systémov vzdelávania a odbornej prípravy, pokiaľ ide o otázky spoločného záujmu, spolupráca prináša niektoré výhody. Európska komisia podporuje úsilie členských štátov hlavne dvoma spôsobmi:

 • Úzko spolupracuje s vnútroštátnymi politickými činiteľmi a pomáha im rozvíjať politiky a systémy v oblasti školského vzdelávania v ich krajinách. Prostredníctvom pracovných skupín ET 2020 zhromažďuje a spoločne využíva informácie a analýzy a podporuje výmenu osvedčených politických postupov. V rokoch 2016 – 2018 bude mať pracovná skupina pre školy široký mandát na riadenie systémov školského vzdelávania s cieľom podporiť vyššiu kvalitu prostredníctvom udržateľných inovácií a sociálneho začlenenia.
 • Predtým, v rokoch 2011 – 2013, sa experti v týchto tematických pracovných skupinách venovali týmto otázkam:
  • predčasné ukončenie školskej dochádzky
  • vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve
  • matematika, veda a technika
  • profesijný rozvoj učiteľov
 • V rokoch 2014 – 2015 sa pracovná skupina v oblasti školskej politiky venovala otázkam počiatočného vzdelávania učiteľov a predčasného ukončenia školskej dochádzky.
 • Prostredníctvom programu Erasmus+ Komisia každý rok prispieva miliónmi eur na európske projekty spolupráce, ktoré podporujú školské výmeny.

Prioritné oblasti

Ministri školstva z krajín EÚ stanovili tieto prioritné oblasti:

Európska komisia takisto pravidelne vypracúva štúdie o situácii v Európe s cieľom monitorovať pokrok.

V roku 2012 predstavila Komisia iniciatívu „Prehodnotenie vzdelávania“, ktorej cieľom je povzbudiť krajiny EÚ pri úsilí zabezpečiť mladým ľuďom rozvoj zručností potrebných pre úspech na pracovnom trhu. Tento balík obsahuje podkladové dokumenty týkajúce sa podpory pre pedagogické profesie a hodnotenia kľúčových kompetencií v počiatočnom vzdelávaní a odbornej príprave (preskúmanie literatúry).

V decembri 2016 predstavila Komisia oznámenie o zlepšení a zmodernizovaní vzdelávania, ktorého súčasťou je súbor opatrení na podporu krajín EÚ pri poskytovaní kvalitného vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve a pri vytváraní kvalitných inovačných a inkluzívnych školských systémov.

Oznámenie s názvom „Rozvoj školstva a excelentná výučba: kľúč pre výborný štart do života“ (z 30. mája 2017) poskytuje ďalšie podklady a opatrenia zamerané na zlepšenie kvality a inkluzívnosti škôl, podporu excelentných učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl a zlepšenie riadenia škôl. Pozri aj sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie.

Ďalšie informácie

Právne predpisy/iniciatívy EÚ