O čo ide?

Európska komisia spolupracuje s krajinami EÚ na rozvíjaní ich systémov školského vzdelávania. Napriek tomu, že každá krajina je zodpovedná za organizáciu a obsah systémov vzdelávania a odbornej prípravy, pokiaľ ide o otázky spoločného záujmu, spolupráca prináša niektoré výhody. Európska komisia podporuje úsilie členských štátov hlavne dvoma spôsobmi:

  • úzko spolupracuje s vnútroštátnymi politickými činiteľmi a pomáha im rozvíjať politiky a systémy v oblasti školského vzdelávania v ich krajinách. Zhromažďuje a spoločne využíva informácie a analýzy a podporuje výmenu osvedčených politických postupov prostredníctvom tematických pracovných skupín v oblasti školskej politiky.
  • prostredníctvom programu Erasmus+ každý rok investuje milióny eur do projektov, ktoré podporujú školské výmeny, rozvoj škôl, vzdelávanie zamestnancov škôl, lektorské pobyty v školách a ďalšie činnosti.

Prioritné oblasti

Ministri školstva z krajín EÚ stanovili tieto prioritné oblasti:

Európska komisia takisto pravidelne vypracúva štúdie o situácii v Európe s cieľom monitorovať pokrok.

V roku 2012 Komisia predstavila iniciatívu „Prehodnotenie vzdelávania“, ktorej cieľom je povzbudiť krajiny EÚ, aby mladým ľuďom zabezpečili rozvoj zručností potrebných pre úspech na pracovnom trhu. Balík obsahuje podkladové dokumenty o podpore pre pedagogické profesiepdf a o hodnotení kľúčových kompetencií v počiatočnom vzdelávaní a odbornej prípravepdf (preskúmanie literatúry pdf). 

Ďalšie informácie