Informacje podstawowe

Komisja Europejska współpracuje z państwami UE przy rozwijaniu ich systemów oświatowych. Chociaż każde państwo odpowiada za organizację i treść swoich systemów kształcenia i szkolenia, współpraca w sprawach o wspólnym znaczeniu ma swoje zalety. Komisja Europejska wspiera wysiłki krajowe na dwa główne sposoby:

  • Ściśle współpracuje z politykami krajowymi, aby pomóc im rozwijać własne systemy oświatowe i politykę w tej dziedzinie. Ponadto Komisja gromadzi i rozpowszechnia informacje i analizy oraz zachęca do wymiany dobrych praktyk w ramach grup roboczych. Na przykład grupy robocze aktywne w dziedzinie polityki oświatowej działające w latach 2011–2013 koncentrowały się na takich tematach jak: przedwczesne kończenie nauki, wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem, nauki matematyczne, przyrodnicze i techniczne oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli. Grupa robocza ds. polityki oświatowej (2014–2015) kontynuowała prace nad kwestiami takimi jak: kształcenie nauczycieli i przedwczesne kończenie nauki.
  • Dzięki programowi Erasmus+ Komisja co roku inwestuje miliony euro w europejskie projekty współpracy promujące wymiany międzyszkolne, rozwój szkół, kształcenie pracowników szkół i w wiele innych projektów.

Obszary priorytetowe

Ministrowie edukacji z państw UE określili następujące obszary priorytetowe:

Komisja Europejska przygotowuje także regularne badania na temat sytuacji w Europie w celu monitorowania postępów.

W 2012 r. Komisja przedstawiła inicjatywę „Nowe podejście do edukacji”, która zachęca państwa UE do zapewniania młodym ludziom możliwości rozwoju umiejętności i kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Pakiet ten zawierał dokumenty na temat wspierania zawodów nauczycielskich oraz oceny kluczowych kompetencji w kształceniu i szkoleniu (przegląd dokumentacji).

W grudniu 2016 r. Komisja przedstawiła komunikat w sprawie poprawy i modernizacji systemu edukacji, w tym zestaw działań mających na celu wspieranie krajów UE w zapewnianiu wysokiej jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem oraz w dbaniu o innowacyjne i integracyjne systemy oświaty wysokiej jakości.

W komunikacie z 30 maja 2017 r. pt.: „Rozwój szkół i doskonały poziom nauczania warunkiem dobrego startu życiowego” przedstawiono więcej informacji na temat działań na rzecz jakości pracy szkół i pogłębienia ich integracyjnego charakteru, wspierania wybitnych nauczycieli i członków kadry kierowniczej szkoły oraz poprawy zarządzania szkołami.