Informacje podstawowe

Komisja Europejska współpracuje z państwami UE przy rozwijaniu ich systemów oświatowych. Chociaż każde państwo odpowiada za organizację i treść swoich systemów kształcenia i szkolenia, współpraca w sprawach o wspólnym znaczeniu ma swoje zalety. Komisja Europejska wspiera wysiłki krajowe na dwa główne sposoby:

 • Ściśle współpracuje z politykami krajowymi, aby pomóc im rozwijać własne systemy oświatowe i politykę w tej dziedzinie. Ponadto Komisja gromadzi i rozpowszechnia informacje i analizy oraz zachęca do wymiany dobrych praktyk w ramach grup roboczych ET 2020. W latach 2016-2018 grupie roboczej ds. szkół przyznano szerokie uprawnienia w zakresie przeglądu zarządzania systemami edukacji szkolnej w celu poprawy jakości poprzez wspieranie zrównoważonych innowacji i włączenia społecznego.
 • Eksperci działający w tych grupach tematycznych w latach 2011-2013 koncertowali się na następujących zagadnieniach:
  • wczesne kończenie nauki
  • placówki wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem
  • nauki matematyczne, przyrodnicze i techniczne
  • rozwój zawodowy nauczycieli.
 • W latach 2014-2015 grupa robocza ds. polityki oświatowej kontynuowała prace nad zagadnieniami związanymi z kształceniem nauczycieli oraz zjawiskiem wczesnego kończenia nauki.
 • Dzięki programowi Erasmus+ Komisja co roku inwestuje miliony euro w europejskie projekty współpracy promujące wymiany międzyszkolne.

Obszary priorytetowe

Ministrowie edukacji z państw UE określili następujące obszary priorytetowe:

Komisja Europejska przygotowuje także regularne badania na temat sytuacji w Europie w celu monitorowania postępów.

W 2012 r. Komisja przedstawiła inicjatywę „Nowe podejście do edukacji”, która zachęca państwa UE do zapewniania młodym ludziom możliwości rozwoju umiejętności i kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Pakiet ten zawierał dokumenty na temat wspierania zawodów nauczycielskich oraz oceny kluczowych kompetencji w kształceniu i szkoleniu (przegląd dokumentacji).

W grudniu 2016 r. Komisja przedstawiła komunikat w sprawie poprawy i modernizacji systemu edukacji, w tym zestaw działań mających na celu wspieranie krajów UE w zapewnianiu wysokiej jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem oraz w dbaniu o innowacyjne i integracyjne systemy oświaty wysokiej jakości.

W komunikacie z 30 maja 2017 r. pt.: „Rozwój szkół i doskonały poziom nauczania warunkiem dobrego startu życiowego” przedstawiono więcej informacji na temat działań na rzecz jakości pracy szkół i pogłębienia ich integracyjnego charakteru, wspierania wybitnych nauczycieli i członków kadry kierowniczej szkoły oraz poprawy zarządzania szkołami. Zob. towarzyszący dokument roboczy służb Komisji.