Par ko ir runa?

Eiropas Komisija strādā kopā ar ES dalībvalstīm pie izglītības sistēmu uzlabošanas. Katra dalībvalsts pati atbild par savu izglītības un apmācības sistēmu organizāciju un saturu. Tomēr ir kopīgas intereses jautājumi, kurus izdevīgāk ir risināt kopīgiem spēkiem. Eiropas Komisija atbalsta valstu pūliņus galvenokārt divējādi:

 • tā cieši sadarbojas ar valsts iestādēm, lai tām palīdzētu izstrādāt skolu izglītības politiku un sistēmas. Tā apkopo un izplata informāciju un analīzi, rosina labas prakses apmaiņu "ET 2020" darba grupās. Laikā no 2016. līdz 2018. gadam Skolu izglītības darba grupai ir piešķirtas plašas pilnvaras strādāt pie skolu izglītības sistēmu pārvaldības, lai, izmantojot ilgtspējīgas inovācijas un iekļaušanas iespējas, celtu kvalitātes līmeni.
 • Iepriekš, 2011.–2013. gadā, eksperti šajās tematiskajās darba grupās pievērsās šādām jomām:
  • priekšlaicīga mācību pārtraukšana;
  • agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe;
  • matemātika, zinātne un tehnika;
  • skolotāju profesionālā attīstība.
 • Skolu izglītības darba grupa 2014. un 2015. gadā turpināja darbu ar tādiem tematiem kā sākotnējā skolotāju izglītība un priekšlaicīga mācību pārtraukšana.
 • Pateicoties programmai "Erasmus+", Komisija katru gadu iegulda miljoniem eiro Eiropas sadarbības projektos, kas sekmē skolu apmaiņas programmas.

Prioritārās jomas

ES valstu izglītības ministri ir noteikuši šādas prioritātes:

Komisija regulāri publicē pētījumus par situāciju Eiropā, lai  novērtētu panākto progresu.

2012. gadā Komisija nāca klajā ar iniciatīvu "Izglītības pārvērtēšana", kas mudina ES valstis gādāt, ka jaunieši iegūst prasmes un zināšanas, kas ir nepieciešamas darba tirgū. Šajā iniciatīvā ietilpst pētījumi par atbalstu pedagogiem  un pamatprasmju novērtēšanu sākotnējā izglītībā un apmācībā (publikāciju analīze).

2016. gada decembrī Komisijas publicēja paziņojumu "Izglītības uzlabošana un modernizēšana", kas satur pasākumu kopumu ar mērķi atbalstīt ES valstis kvalitatīvas pirmskolas izglītības un aprūpes nodrošināšanā un kvalitatīvu, inovatīvu un iekļaujošu skolu sistēmu izveidē.

Paziņojumā "Labs dzīves iesākums, pateicoties skolu attīstībai un izcilībai mācīšanā" (2017. gada 30. maijs) sniegti citi fakti un pasākumi jautājumā par skolu kvalitātes un iekļautības uzlabošanu, atbalstu izciliem skolotājiem un skolu vadītājiem un skolu pārvaldības uzlabošanu. Skatiet arī pievienoto Komisijas dienestu darba dokumentu.

Plašāka informācija

ES tiesību akti/iniciatīvas