Bendroji informacija

Europos Komisija bendradarbiauja su ES šalimis siekdama, kad jų mokyklinio ugdymo sistemos tobulėtų. Nors už savo švietimo ir mokymo sistemų organizavimą ir turinį atsakinga kiekviena šalis, kai kuriuos visiems aktualius klausimus parankiau spręsti drauge. Europos Komisija remia valstybių narių pastangas dviem pagrindiniais būdais:

 • ji glaudžiai bendradarbiauja su nacionalinės politikos formuotojais, kad padėtų jiems plėtoti savo šalių mokyklinio ugdymo politiką ir sistemas. Ji kaupia informaciją ir analizes, jomis dalijasi ir skatina dalytis gerąja politikos patirtimi pasitelkus „ET 2020“ darbo grupes. Mokyklų politikos darbo grupei 2016–2018 m. suteikti platūs darbo įgaliojimai tobulinti mokyklinio ugdymo sistemų valdymą, kad būtų skatinama gerinti kokybę pasitelkus tvarias inovacijas ir didinant įtrauktį,
 • Anksčiau, 2011–2013 m., šios teminės darbo grupės ekspertai daugiausia dėmesio skyrė šiems klausimams:
  • mokyklos nebaigimo,
  • ankstyvojo ugdymo ir priežiūros,
  • matematikos, mokslo ir technologijų,
  • mokytojų profesinio tobulinimosi,
 • 2014–2015 m. Mokyklų politikos darbo grupė toliau dirbo pirminio mokytojų rengimo ir mokyklos nebaigiančių asmenų klausimu,
 • vykdydama programą „Erasmus+“, Komisija kasmet skiria milijonus eurų Europos bendradarbiavimo projektams, kuriais skatinami mokyklų mainai.

Prioritetinės sritys

ES šalių švietimo ministrai nustatė toliau išvardytus prioritetus.

Europos Komisija reguliariai atlieka padėties Europoje tyrimus, kad galėtų stebėti pažangą.

2012 m. Komisija pateikė iniciatyvą „Švietimo persvarstymas“, kuria siekiama skatinti ES šalis užtikrinti, kad jaunimas įgytų darbo rinkoje reikalingų įgūdžių ir gebėjimų. Dokumentų rinkiniui priklauso informaciniai dokumentai dėl pedagoginių profesijų rėmimo ir dėl pirminiu švietimo ir mokymo etapu įgytų svarbiausių gebėjimų vertinimo (literatūros apžvalga).

2016 m. gruodžio mėn. Komisija pateikė komunikatą dėl švietimo tobulinimo ir modernizavimo, įskaitant veiksmus, skirtus padėti ES šalims teikti kokybišką ikimokyklinį ugdymą bei priežiūrą ir formuoti kokybiškas, novatoriškas ir įtraukias mokyklų sistemas.

2017 m. gegužės 30 d. Komunikate dėl mokyklų raidos ir kvalifikuoto mokymo gerai gyvenimo pradžiai pateikiama daugiau faktų ir veiksmų, kaip pagerinti mokyklų kokybę ir jų įtraukumą, remti aukštos kvalifikacijos mokytojus ir mokyklų vadovus, gerinti mokyklų valdymą. Taip pat žr. pridedamą Komisijos tarnybų darbinį dokumentą.

Daugiau informacijos

ES teisės aktai ir iniciatyvos