Toimintalinjat

Euroopan komissio tekee yhteistyötä EU-maiden kanssa koulujärjestelmien kehittämiseksi. Kukin maa on kuitenkin itse vastuussa oman maansa koulutuksen järjestämisestä ja sisällöstä, mutta yhteistyöstä on apua, kun eri maissa ratkotaan samoja ongelmia. Euroopan komissiolla on jäsenmaiden tukemisessa kaksi keskeistä toimintalinjaa:

 • Komissio tekee tiivistä yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa ja auttaa niitä kehittämään koulutuspolitiikkaa ja koulujärjestelmiä. Se kerää ja analysoi tietoa ja kannustaa kansallisia tahoja vaihtamaan tietoa onnistuneista toimintatavoista alan työryhmissä. Kouluja käsittelevällä työryhmällä on vuosina 2016–2018 laajat valtuudet kehittää kestävän innonvoinnin keinoin kouluopetusjärjestelmien hallintoa siten, että koulutuksen taso nousee ja kaikki saavat tasavertaiset mahdollisuudet koulunkäyntiin.
 • Aiemmin vuosina 2011–2013 työryhmien asiantuntijat keskittyivät seuraaviin aiheisiin:
  • koulunkäynnin keskeyttäminen
  • varhaiskasvatus
  • matematiikka, luonnontieteet ja tekniikka
  • opettajien täydennyskoulutus.
 • Koulupoliittinen työryhmä jatkoi vuosina 2014–2015 opettajien peruskoulutukseen ja koulunkäynnin keskeyttämiseen liittyvien kysymysten käsittelyä.
 • Komissio rahoittaa oppilasvaihtoa Erasmus+ -ohjelman kautta vuosittain miljoonilla euroilla.

Keskeiset tavoitteet

EU-maiden opetusministerit ovat määrittäneet seuraavat ensisijaiset tavoitteet:

Euroopan komissio julkaisee myös säännöllisesti tutkimuksia koulutustilanteesta ja seuraa alalla tapahtuvaa edistystä.

Vuonna 2012 komissio esitteli Koulutuksen uudelleenajattelu -strategian, jolla haluttiin kannustaa EU-maita huolehtimaan siitä, että nuoret saavat työmarkkinoilla tarvittavat taidot. Komissio julkaisi myös tausta-asiakirjat opetusalan ammattilaisten tukemisesta ja perustaitojen arvioinnista alkuopetuksessa (kirjallisuuskatsaus).

Komissio antoi joulukuussa 2016 tiedonannon koulutuksen parantamisesta ja nykyaikaistamisesta. Siihen sisältyy toimia, joilla tuetaan EU-maita laadukkaan varhaiskasvatuksen tarjoamisessa sekä korkealaatuisten innovatiivisten ja osallisuutta edistävien koulutusjärjestelmien kehittämisessä.

Komission 30.5.2017 antamassa tiedonannossa koulujen kehittämisestä ja huipputason opetuksesta esitellään lisänäyttöä ja -toimia, joilla parannetaan koulujen laatua ja osallistavuutta, tuetaan ansioituneita opettajia ja rehtoreita ja parannetaan koulujen hallintoa. Tiedonantoon liittyy myös valmisteluasiakirja.