Milles on küsimus?

Euroopa Komisjon teeb ELi liikmesriikidega koostööd nende haridussüsteemide väljatöötamiseks. Kuigi iga riik vastutab ise oma haridus- ja koolitussüsteemi korralduse ja sisu eest, on kasulik teha koostööd ühist huvi pakkuvates küsimustes. Euroopa Komisjon toetab riikide jõupingutusi peamiselt kahel viisil:

  • Komisjon teeb tihedat koostööd riikide poliitikakujundajatega, et aidata neil välja töötada oma hariduspoliitika ja -süsteemid. Komisjon kogub ja jagab teavet ja analüüse ning julgustab jagama häid tavasid koolipoliitika temaatiliste töörühmade vahendusel.
  • Ta investeerib programmi Erasmus+ kaudu igal aastal miljoneid eurosid projektidesse, millega edendatakse õpilasvahetust, koolide arengut, koolitöötajate haridust, assistendikohtade loomist koolides ja muud.

Prioriteetsed valdkonnad

ELi liikmesriikide haridusministrid on määratlenud järgmised prioriteedid:

Euroopa Komisjon koostab edusammude jälgimiseks regulaarselt üleeuroopalisi uuringuid.

2012. aastal esitas komisjon hariduse ümbermõtestamise algatuse, millega julgustatakse ELi liikmesriike tagama noortele tööturul vajalike oskuste arendamine. See pakett hõlmab taustteavet õpetajakutse toetamisepdf ja formaalhariduse põhioskuste hindamisepdf kohta (dokumendi ülevaade pdf).