Millega on tegemist?

Euroopa Komisjon teeb ELi liikmesriikidega koostööd nende kooliharidussüsteemide arendamisel. Kuigi iga riik vastutab ise oma haridus- ja koolitussüsteemi korralduse ja sisu eest, on kasulik teha koostööd ühist huvi pakkuvates küsimustes. Euroopa Komisjon toetab riikide tegevust peamiselt kahel viisil:

 • tihe koostöö riikide poliitikakujundajatega, et abistada neid oma hariduspoliitika ja -süsteemide arendamisel; komisjon kogub ja jagab teavet ja analüüse ning soodustab heade tavade jagamist HK 2020 töörühmade kaudu. Aastateks 2016–2018 on koolide töörühmal laialdased volitused kooliharidussüsteemide juhtimise valdkonnas, et edendada hariduse kvaliteeti jätkusuutliku innovatsiooni ja kaasamise abil.
 • Ajavahemikus 2011–2013 keskendusid valdkondlike töörühmade eksperdid järgmistele küsimustele:
  • koolist väljalangemise põhjused;
  • alusharidus ja lapsehoid;
  • matemaatika, loodusteadus ja tehnoloogia;
  • õpetajate kutsealane areng.
 • Ajavahemikus 2014–2015 töötas koolipoliitika temaatiline töörühm õpetajate põhikoolituse ja laste koolist väljalangemise teemadega.
 • Komisjon eraldab programmi Erasmus+ kaudu igal aastal miljoneid eurosid õpilasvahetust edendavatele Euroopa koostööprojektidele.

Esmatähtsad valdkonnad

ELi liikmesriikide haridusministrid on seadnud järgmised prioriteedid:

Euroopa Komisjon koostab edusammude jälgimiseks korrapäraselt üleeuroopalisi uuringuid.

2012. aastal esitas komisjon algatuse „Hariduse ümbermõtestamine“, millega toetatakse ELi liikmesriike, et neil oleks lihtsam aidata noortel omandada tööturul vajalikke oskusi. Algatuse juurde kuuluvad ka taustadokumendid õpetajakutse toetamise ja formaalhariduse põhisoskuste hindamise kohta ( ülevaade).

2016. aasta detsembris esitas komisjon teatise hariduse täiustamise ja moderniseerimise kohta, mis hõlmab erinevaid meetmeid liikmesriikide toetamiseks kvaliteetsete alusharidus- ja lapsehoiuteenuste osutamisel ning kvaliteetsete, innovaatiliste ja kaasavate koolisüsteemide välja töötamisel.

30. mail 2017 esitatud koolide arengu ja kõrgetasemelise õpetamise teatis sisaldab täiendavaid tõendeid ja meetmeid selle kohta, kuidas parandada koolide õppekvaliteeti ja kaasavust, toetada suurepäraseid õpetajaid ja koolijuhte ning parandada koolide juhtimist. Vt ka lisatud komisjoni talituste töödokumenti.