Περί τίνος πρόκειται;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τις χώρες της ΕΕ με σκοπό την ανάπτυξη των συστημάτων τους σχολικής εκπαίδευσης. Μολονότι κάθε χώρα είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και το περιεχόμενο των δικών της συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, είναι σκόπιμη η συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τις εθνικές προσπάθειες με δύο κυρίως τρόπους:

 • Συνεργάζεται στενά με τους εθνικούς πολιτικούς ιθύνοντες για να τους βοηθήσει να αναπτύξουν συστήματα και πολιτικές για τη σχολική εκπαίδευση. Συλλέγει και ανταλλάσσει πληροφορίες και αναλύσεις και ενθαρρύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μέσω των ομάδων εργασίας «EΚ 2020». Για την περίοδο 2016-2018, η Ομάδα Εργασίας για τα Σχολεία έχει αναλάβει να εργαστεί πάνω στη διακυβέρνηση των συστημάτων σχολικής εκπαίδευσης ώστε να επιτευχθεί υψηλότερη ποιότητα μέσω της βιώσιμης καινοτομίας και του μη αποκλεισμού.
 • Στο παρελθόν, την περίοδο 2011-2013, οι εμπειρογνώμονες αυτών των θεματικών ομάδων εργασίας είχαν δώσει έμφαση στα εξής:
  • πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου,
  • προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα,
  • μαθηματικά, επιστήμη και τεχνολογία
  • επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
 • Την περίοδο 2014-2015 η Ομάδα Εργασίας για τη Σχολική Πολιτική εργάστηκε περαιτέρω πάνω στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου.
 • Μέσω του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεισφέρει εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο σε ευρωπαϊκά σχέδια συνεργασίας που προωθούν τις σχολικές ανταλλαγές.

Τομείς προτεραιότητας

Οι υπουργοί Παιδείας των χωρών της ΕΕ έχουν ορίσει τους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί τακτικά μελέτες για την κατάσταση σε όλη την Ευρώπη, ώστε να παρακολουθεί την επιτευχθείσα πρόοδο.

Το 2012 η Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωση «Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης», με στόχο να ενθαρρύνει τις χώρες της ΕΕ να εξασφαλίσουν για τους νέους τους την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που ζητά η αγορά εργασίας. Η σχετική δέσμη περιέχει έγγραφα αναφοράς για τη στήριξη των εκπαιδευτικών επαγγελμάτων και την αξιολόγηση των βασικών ικανοτήτων κατά την αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση (βιβλιογραφία).

Τον Δεκέμβριο του 2016 η Επιτροπή παρουσίασε ανακοίνωση με τίτλο Βελτίωση και εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης καθώς και μια σειρά δράσεων για να βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ να παρέχουν προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα υψηλής ποιότητας και να αναπτύσσουν ποιοτικά, καινοτόμα και χωρίς αποκλεισμούς σχολικά συστήματα.

Η ανακοίνωση για τη σχολική ανάπτυξη και την άριστη διδασκαλία για ένα καλό ξεκίνημα στη ζωή, της 30ής Μαΐου 2017, παρουσιάζει περαιτέρω στοιχεία και δράσεις για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα και η χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή στα σχολεία, να στηριχθούν οι άριστοι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές σχολείων στο έργο τους και να βελτιωθεί η σχολική διακυβέρνηση. Βλ. επίσης το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής.

Περισσότερα

Νομοθεσία/πρωτοβουλίες της ΕΕ