Vad går det ut på?

Det finns 6 miljoner lärare i EU och deras kunskaper, färdigheter och attityder har stor betydelse. Deras undervisning påverkar direkt elevernas resultat.

Lärare, skolledare och lärarutbildare ställs hela tiden inför fler och nya krav. De spelar en nyckelroll för att modernisera utbildningen. För att kunna göra det måste de utveckla sin egen kompetens. De behöver både grundutbildning och fortbildning av högsta kvalitet och tillgång till stöd under hela karriären.

I många länder har dock läraryrket fått sämre status och det saknas behöriga lärare, vilket försämrar skolans kvalitet. De flesta länder försöker därför locka fler att bli lärare och skolledare, och motivera och hjälpa dem att utmärka sig i dessa krävande yrken.

Kommissionen och EU-länderna arbetar för att förbättra undervisningen och stödet till läraryrket på två sätt:

1. Stöd till projekt och fortbildning genom Erasmus+

Erasmus+ stöder innovativa partnerskapsprojekt med skolor och andra organisationer. Programmet stöder också fortbildning utomlands för dig som arbetar i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Det kan vara kurser eller andra evenemang, eller jobbskuggning på skolor eller andra organisationer.

Erasmus+ stöder också nätverk och plattformar för lärare och annan personal, bland annat eTwinning och School Education Gateway.

2. Underlätta utbyte av information och erfarenheter mellan beslutsfattare

En arbetsgrupp med experter från EU-ländernas regeringar och olika intresseorganisationer träffas regelbundet för att granska politiska åtgärder som berör lärare och skolledare, diskutera gemensamma utmaningar och utbyta god praxis.

Vad har man gjort hittills?

EU:s arbetsgrupper har tagit fram råd för beslutsfattare om

I ett meddelande om utveckling av skolan och utbildning av hög kvalitet (2017) föreslår kommissionen hur man kan förbättra skolan, lärarna och skolledarna. Ett åtföljande arbetsdokument från kommissionen beskriver forskningsresultat och EU:s insatser inom skolpolitiken.

Andra dokument från kommissionen: