O čo ide?

Vedomosti, zručnosti a postoje každého zo 6 miliónov učiteľov v Európe sú veľmi dôležité. Kvalita ich výučby má priamy vplyv na výsledky študentov.

Požiadavky na učiteľov, vedúcich pracovníkov škôl a pedagógov, ktorí učiteľov pripravujú, neustále rastú a menia sa. Očakáva sa od nich, že budú zohrávať kľúčovú úlohu v modernizácii vzdelávania. Na tento účel musia rozvíjať vlastné znalosti a zručnosti. Základom je počiatočné vzdelávanie a nepretržitý profesionálny rozvoj najvyššej kvality a prístup k podpore počas celej ich kariéry.

Európska komisia spolupracuje s krajinami EÚ na zvýšení štandardov v oblasti vzdelávania a prípravy učiteľov tým, že:

Čo sa doteraz dosiahlo?

Skupina európskych odborníkov sa pravidelne stretáva, aby preskúmali špecifické aspekty vzdelávania učiteľov, prediskutovali spoločné problémy a vymieňali si osvedčené postupy. Pre politických činiteľov vypracovali usmernenia v týchto oblastiach:

Pracovná skupina pre školy bude naďalej zabezpečovať spoluprácu medzi krajinami EÚ.

V júni 2015 boli uverejnené dve technické správy o učiteľoch a vzdelávacích postupoch:

  • sekundárna analýza Európskej komisie/JRC-CRELL o výsledkoch európskych krajín v rámci hodnotení PIRLS, TIMSS, PISA a TALIS,
  • technická správa Európskej komisie/EACEA/Eurydice o pedagogických profesiách v Európe.

Európska komisia tiež uverejnila: