O čo ide?

Vedomosti, zručnosti a postoje každého zo 6 miliónov učiteľov v Európe sú veľmi dôležité. Kvalita ich výučby má priamy vplyv na výsledky študentov.

Požiadavky na učiteľov, vedúcich pracovníkov škôl a pedagógov, ktorí učiteľov pripravujú, neustále rastú a menia sa. Očakáva sa od nich, že budú zohrávať kľúčovú úlohu v modernizácii vzdelávania. Na tento účel musia rozvíjať vlastné kompetencie. Základom je počiatočné vzdelávanie a nepretržitý profesionálny rozvoj najvyššej kvality a prístup k podpore počas celej ich kariéry.

Pokles prestíže tohto povolania a nedostatok zamestnancov predstavujú v mnohých krajinách EÚ problém, ktorý znižuje kvalitu školského vzdelávania. Vo väčšine krajín preto existuje snaha prilákať na pozície pedagógov a vedúcich pracovníkov škôl širšiu škálu vhodných kandidátov a zároveň ich motivovať a podporovať, aby v týchto náročných profesiách dosahovali skvelé výsledky.

Európska komisia spolupracuje s krajinami EÚ na zvýšení štandardov v oblasti vzdelávania a zlepšení podpory pre pedagogické profesie dvoma hlavnými spôsobmi:

1. Podporuje projekty a profesionálny rozvoj prostredníctvom programu Erasmus+

Program Erasmus+ podporuje inovatívne partnerské projekty zahŕňajúce školy a iné organizácie. Takisto podporuje profesionálny rozvoj/činnosti odbornej prípravy v zahraničí pre odborníkov v rámci predškolského, základného a stredoškolského vzdelávania. Tieto príležitosti môžu spočívať v účasti na štruktúrovaných kurzoch alebo iných podujatiach, mentorských programoch v školách alebo v akejkoľvek relevantnej organizácii zapojenej do školského vzdelávania.

Erasmus+ takisto podporuje komunity a platformy pre pracovníkov v oblasti školského vzdelávania vrátane iniciatív eTwinning a School Education Gateway.

2. Uľahčuje výmenu informácií a skúseností medzi tvorcami politík

Pracovná skupina európskych odborníkov z členských štátov a zástupcov organizácií zainteresovaných strán sa pravidelne stretáva, aby posudzovala osobitné aspekty politík súvisiacich s pedagógmi a vedúcimi pracovníkmi škôl, diskutovala o spoločných problémoch a vymieňala si osvedčené postupy.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Pracovné skupiny EÚ vypracovali usmernenia pre tvorcov politiky v týchto oblastiach:

Komisia vo svojom oznámení o rozvoji školstva a excelentnej výučbe (2017) načrtáva oblasti činnosti na skvalitnenie školského vzdelávania vrátane prípravy učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl. Sprievodný pracovný dokument útvarov poskytuje užitočný pohľad na odborné zistenia a výsledky práce na úrovni EÚ v oblasti politík školského vzdelávania.

Európska komisia tiež uverejnila: