Informacje podstawowe

Wiedza, umiejętności i postawa każdego z około 6 mln europejskich nauczycieli mają fundamentalne znaczenie. Jakość ich nauczania ma bezpośredni wpływ na osiągnięcia uczniów.

Wymagania dotyczące nauczycieli, kadry kierowniczej szkół i osób kształcących nauczycieli rosną i ewoluują. Osoby zajmujące się edukacją mają do odegrania kluczową rolę w jej modernizacji. Aby osiągnąć ten cel, muszą pogłębiać swoje kompetencje. Kształcenie podstawowe i doskonalenie zawodowe jak najwyższej jakości, jak również dostęp do odpowiedniego wsparcia są niezbędne w trakcie całej kariery nauczycielskiej.

Spadek prestiżu zawodu i niedobór pracowników stanowią jednak wyzwania w wielu krajach UE, wpływając negatywnie na jakość edukacji szkolnej. W związku z tym większość krajów stara się przyciągnąć większą liczbę odpowiednich kandydatów do zawodów związanych z nauczaniem i kierowaniem placówkami oświatowymi oraz zmotywować i wspierać ich w tych wymagających zawodach.

Komisja Europejska współpracuje z krajami UE w celu podniesienia standardów nauczania oraz zwiększenia wsparcia dla osób wykonujących zawody związane z nauczaniem. W tym celu:

Co zrobiono dotychczas w tej sprawie?

Grupa europejskich ekspertów reprezentujących rządy państw członkowskich oraz organizacje zainteresowanych stron zbiera się regularnie w celu przeanalizowania konkretnych aspektów polityki dotyczącej nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, omówienia wspólnych wyzwań i wymiany dobrych praktyk. Wynikiem jej prac są wytyczne dla osób kształtujących politykę na temat:

Grupa robocza ds. szkół będzie nadal koordynować współpracę pomiędzy krajami UE.

W komunikacie w sprawie rozwoju szkół i doskonałego poziomu nauczania (z 2017 r.) Komisja wskazuje obszary działań mających na celu poprawę edukacji szkolnej oraz wspieranie nauczycieli i kadry kierowniczej szkół. Załączony dokument roboczy służb Komisji zawiera wiele trafnych spostrzeżeń na temat badań naukowych i wyników badań prowadzonych na szczeblu UE w zakresie polityki dotyczącej edukacji szkolnej.

Komisja Europejska przedstawiła również: