Status message

Active context: school

Informacje podstawowe

Wiedza, umiejętności i postawa każdego z około 6 mln europejskich nauczycieli mają fundamentalne znaczenie. Jakość ich nauczania ma bezpośredni wpływ na osiągnięcia uczniów.

Wymagania dotyczące nauczycieli, kadry kierowniczej szkół, osób kształcących nauczycieli rosną i ewoluują. Osoby zajmujące się edukacją mają do odegrania kluczową rolę w jej modernizacji. Aby osiągnąć ten cel, muszą pogłębiać swoją własną wiedzę i umiejętności. Kształcenie podstawowe i doskonalenie zawodowe jak najwyższej jakości, jak również dostęp do odpowiedniego wsparcia, są niezbędne w trakcie całej kariery nauczycielskiej.

Komisja Europejska współpracuje z krajami UE w celu podniesienia standardów nauczania i kształcenia nauczycieli:

Co zrobiono dotychczas w tej sprawie?

W czerwcu 2015 r. opublikowano dwa szczegółowe sprawozdania z badań dotyczące pracowników dydaktycznych i metod nauczania:

  • analizę wtórną dotyczącą wyników krajów europejskich w badaniach PIRLS, TIMSS, PISA i TALIS (Komisja Europejska/JRC-CRELL)
  • sprawozdanie dotyczące zawodu związanego z nauczaniem w Europie (Komisja Europejska/EACEA/Eurydice)
  • dokument programowy

    pdf

    (462 kB)

    English (en) Komisji Europejskiej na temat skutków najnowszych badań dotyczących pracowników dydaktycznych i metod nauczania w Europie.

 

Więcej informacji