Par ko ir runa?

Eiropā ir turpat 6 miljoni pedagogu, un viņu zināšanām, iemaņām un attieksmei ir ļoti liela nozīme. Pedagogu darba kvalitātei ir tieša ietekme uz skolēnu rezultātiem.

Skolotājiem, skolu vadītājiem un skolotāju sagatavošanas speciālistiem izvirzītās prasības palielinās un mainās. Viņi ir aicināti uzņemties svarīgu lomu izglītības modernizācijā. Lai to izdarītu, viņiem ir jāpapildina pašiem savas zināšanas un prasmes. Būtiska ir gan kvalitatīva sākotnējā apmācība un nepārtraukta profesionālā pilnveidošanās, gan arī atbalsta pieejamība karjeras laikā.

Profesijas prestiža krišanās un darbinieku trūkums ir problēmas, ar kurām saskaras daudzas ES valstis un kuras negatīvi ietekmē skolu izglītības kvalitāti. Vairums valstu tāpēc plāno piesaistīt vairāk piemērotu kandidātu pedagoga un izglītības iestāžu vadītāja karjerai un motivēt un atbalstīt viņus ceļā uz izciliem panākumiem šajās grūtajās profesijās.

Eiropas Komisija sadarbojas ar ES valstīm, lai uzlabotu pedagogu darba standartus un atbalstu pedagogiem divējādi:

1) atbalstot projektus programmas “Erasmus+” ietvaros.

“Erasmus+” atbalsta inovatīvus partnerības projektus, kuros ir iesaistītas skolas un citas organizācijas, kā arī profesionālās attīstības/apmācības aktivitātes ārzemēs pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītības speciālistiem. Šīs iespējas var ietvert strukturētus kursus vai citus pasākumus, vai ēnošanu jeb novērošanu darbā skolās un citās ar skolu izglītību saistītās organizācijās.

“Erasmus+” atbalsta arī kopienas un platformas skolu izglītības darbiniekiem, tostarp eTwinning un School Education Gateway;

2) veicinot informācijas un pieredzes apmaiņu starp politikas veidotājiem.

Eiropas ekspertu darba grupa, ko veido ES valstu valdību un ieinteresēto organizāciju pārstāvji, regulāri tiekas, lai izskatītu ar pedagogiem un skolu direktoriem saistītas politikas konkrētus aspektus, apspriestu kopīgās problēmas un apmainītos ar labu praksi.

Kas ir paveikts līdz šim?

ES darba grupas ir sagatavojušas pamatnostādnes politikas veidotājiem attiecībā uz:

Paziņojumā par skolu attīstību un izcilību mācīšanā (2017) Komisija ieskicē jomas, kurās jārīkojas, lai uzlabotu skolu izglītību, tostarp pedagogu un skolu direktoru darbu. To papildina Komisijas dienestu darba dokuments, kurā ir noderīgas atziņas par pētījumiem un ES līmeņa darbu jautājumā par skolu izglītības politiku.

Eiropas Komisija ir arī publicējusi šādus dokumentus.

Plašāka informācija