Kodėl reikia imtis šios srities veiksmų?

Kiekvieno iš 6 mln. Europos pedagogų žinios, įgūdžiai ir požiūris yra nepaprastai svarbūs, nes nuo jų darbo kokybės tiesiogiai priklauso mokinių rezultatai.

Mokytojams, mokyklų vadovams ir mokytojų rengėjams keliami vis didesni reikalavimai, ir jie kinta. Jie raginami atlikti esminį vaidmenį modernizuojant švietimą. Kad tai padarytų, jie turi tobulinti savo įgūdžius. Esminiai yra tiek aukščiausios kokybės pirminis švietimas ir tęstinis profesinis tobulinimasis, tiek galimybės gauti paramą per visą profesinį gyvenimą.

Mokytojo profesijos prestižo mažėjimas ir darbuotojų trūkumas kelia problemų daugelyje ES šalių ir kenkia mokyklinio ugdymo kokybei, todėl dauguma šalių į mokytojų ir mokyklų vadovų darbo vietas siekia pritraukti daugiau įvairių tinkamų kandidatų ir motyvuoti juos bei padėti siekti puikių rezultatų šiame nelengvame darbe.

Europos Komisija bendradarbiauja su ES šalimis, kad mokymo standartai būtų aukštesni ir būtų teikiama daugiau paramos pedagoginių profesijų atstovams. To siekiama dviem pagrindiniais būdais:

1. Remiant projektus ir kvalifikacijos tobulinimą pagal programą „Erasmus+“

Pagal programą „Erasmus +“ remiami novatoriški partnerystės projektai, kuriuose dalyvauja mokyklos ir kitos organizacijos. Pagal ją taip pat remiamas ikimokyklinio, pradinio ir vidurinio mokyklinio ugdymo sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir (arba) mokymasis kursai užsienyje. Tai gali būti struktūriniai kursai arba kiti renginiai, darbo stebėjimas mokyklose arba kitose atitinkamose organizacijose, veikiančiose mokyklinio ugdymo srityje.

Be to, pagal programą „Erasmus+“ remiamos mokyklinio ugdymo sektoriaus darbuotojų bendruomenės ir platformos, tokios kaip „eTwinning“ ir „School Education Gateway“.

2. Sudarant galimybes politikos formuotojams lengviau keistis informacija ir patirtimi

Iš valstybių narių vyriausybių ir suinteresuotųjų subjektų organizacijų atstovų sudaryta Europos ekspertų grupė reguliariai susitinka nagrinėti konkrečių politikos, susijusios su mokytojais ir mokyklų vadovais, aspektų, aptarti bendrų problemų ir keistis gerąja patirtimi.

Kas padaryta iki šiol?

ES darbo grupės parengė rekomendacijas politikos formuotojams dėl:

Komunikate dėl mokyklų raidos ir aukštos kokybės mokymo (2017 m.) Komisija apibrėžia sritis, kuriose reikia imtis veiksmų gerinti mokyklinį ugdymą, įskaitant paramą mokytojams ir mokyklų vadovams. Pridedamame tarnybų darbiniame dokumente pateikiama naudingos informacijos apie tyrimų duomenis ir ES lygmens veiklos mokyklinio ugdymo politikos srityje rezultatai.

Europos Komisija taip pat paskelbė: