Cad chuige é?

Tá eolas, scileanna agus meon gach aon duine de na 6 mhilliún múinteoir san Eoraip ríthábhachtach. Tá tionchar díreach ag cáilíocht na múinteoireachta ar an leibhéal oideachais a bhaineann an foghlaimeoir amach.

Is ag méadú agus ag athrú atá na cúraimí a chuirtear ar mhúinteoirí, ar cheannairí scoile agus ar oiliúnóirí múinteoirí. Iarrtar orthu ról lárnach a bheith acu i nuachóiriú an oideachais. Chun é sin a dhéanamh, ní mór dóibh a gcuid inniúlachtaí féin a fhorbairt. Chuige sin, is gá an oiliúint tosaigh a chuirtear ar mhúinteoirí agus an dul chun cinn gairme a dhéanann siad a bheith ar ardchaighdeán agus fáil a bheith acu ar thacaíocht feadh a ngairmréime.

I gcuid mhaith Ballstát, dúshláin iad an meath atá ag teacht ar ghradam na gairme agus an easpa foirne, rud a laghdaíonn cáilíocht na scolaíochta. Ar an ábhar sin, féachann formhór na mBallstát le raon níos leithne de dhaoine oiriúnacha a mhealladh chun a bheith ina múinteoirí agus ina gceannairí scoile, agus leis an spreagadh agus an tacaíocht is gá a thabhairt dóibh chun barr feabhais a bhaint amach sna gairmeacha dúshlánacha seo.

Oibríonn an Coimisiún Eorpach i gcomhar leis na Ballstáit chun caighdeáin mhúinteoireachta a fheabhsú agus chun tacaíocht níos fearr a thabhairt do mhúinteoirí:

Cad atá déanta go dtí seo?

Tagann grúpa de shaineolaithe Eorpacha ó rialtais na mBallstát agus ó eagraíochtaí geallsealbhóirí le chéile go rialta chun gnéithe sonracha a bhaineann le múinteoirí agus ceannairí scoile a scrúdú, chun dúshláin choiteanna a phlé, agus chun dea-chleachtas a mhalartú. Tá treoir tugtha acu do lucht ceaptha beartas maidir leis an méid seo a leanas:

Leanfar leis an gcomhar idir na Ballstáit trí mheitheal um scoileanna.

Ina Theachtaireacht maidir le forbairt scoileanna agus múinteoireacht den scoth (2017), leagann an Coimisiún amach réimsí inar gá gníomh a dhéanamh chun cáilíocht na scolaíochta, mar aon le cáilíocht múinteoirí agus ceannairí scoile, a fheabhsú. I nDoiciméad Inmheánach Oibre a ghabhann leis an doiciméad sin, tugtar léargas fónta ar fhianaise thaighde agus ar thorthaí oibre ar leibhéal an Aontais maidir le beartais scolaíochta.

Chomh maith leis sin, tá siad seo foilsithe ag an gCoimisiún Eorpach: