Taustaa

EU:ssa on 6 miljoonaa opettajaa. Heidän tietonsa, taitonsa ja asenteensa ovat koululaitoksen ja yhteiskunnan kannalta erittäin tärkeitä, sillä opetuksen laadulla on suora vaikutus oppimistuloksiin.

Opettajiin, koulujen johtajiin ja opettajien kouluttajiin kohdistuu yhä enemmän vaatimuksia, jotka myös muuttuvat koko ajan. Heillä kaikilla on merkittävä rooli opetusalan uudistamisessa, ja heidän on voitava kehittää omia taitojaan. Opettajankoulutus, opetusalan ammattilaisten jatkuva korkeatasoinen täydennyskoulutus sekä muu heille suunnattu ammatillinen tuki on tärkeää.

Monissa EU-maissa perusopetuksen laadun parantamista vaikeuttaa se, että opettajan ammatin arvostus ja houkuttelevuus ovat vähentyneet. Useimmat maat pykivätkin hankkimaan sopivia ehdokkaita opetusalalle entistä laajemmalta rintamalta sekä motivoimaan ja tukemaan heitä, jotta he menestyvät tässä vaativassa ammatissa.

Euroopan komissio tekee yhteistyötä EU-maiden kanssa opetuksen ja opettajankoulutuksen tason parantamiseksi seuraavilla tavoilla:

1. Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan yhteistyöhankkeita ja ammattitaidon kehittämistä

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan oppilaitosten ja muiden organisaatioiden innovatiivisia kumppanuushankkeita. Ohjelmasta tuetaan myös esiasteen, perusasteen ja keskiasteen koulujen ja oppilaitosten henkilöstölle tarkoitettuja täydennyskoulutus- ja muita kouluttautumistoimia ulkomailla. Kyseessä voi olla kurssille tai muuhun tapahtumaan osallistuminen tai työnseuranta- tai tarkkailujakso koulussa tai muussa organisaatiossa.

Erasmus+ -tukea voidaan antaa myös koulujen henkilöstön yhteistyöverkostoille ja -alustoille. Tällaisia ovat esimerkiksi eTwinning ja School Education Gateway.

2. Edistetään päättäjien välistä tiedon- ja kokemustenvaihtoa

Kouluja käsittelevä työryhmä, jonka jäseninä on EU-maiden ja koulutusalan organisaatioiden edustajia, keskustelee säännöllisesti koulupolitiikan osa-alueista ja haasteista sekä vaihtaa tietoa hyvistä toimintatavoista.

EU:n toimet ja asiakirjat

EU:n asiantuntijaryhmät ovat laatineet päättäjille ohjeistusta seuraavista aiheista:

Komissio antoi vuonna 2017 tiedonannon koulujen kehittämisestä ja huipputason opetuksesta. Siinä esitetään mahdollisia toimia kouluopetuksen parantamiseksi sekä opettajien ja koulunjohtajien ammatillisen kehittymisen tukemiseksi. Tiedonantoon liittyvässä komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa esitellään aiheeseen liittyvien tutkimusten ja EU-työryhmien tuloksia.

Muita Euroopan komission julkaisuja: