Taustaa

EU:ssa on 6 miljoonaa opettajaa. Heidän tietonsa, taitonsa ja asenteensa ovat koululaitoksen ja yhteiskunnan kannalta erittäin tärkeitä. Opetuksen laadulla on suora vaikutus oppimistuloksiin.

Opettajiin, koulujen johtajiin ja opettajien kouluttajiin kohdistuu yhä enemmän vaatimuksia, jotka myös muuttuvat koko ajan. Heillä kaikilla on merkittävä rooli opetusalan uudistamisessa, ja heidän on voitava kehittää omia taitojaan. Opettajankoulutus, opetusalan ammattilaisten jatkuva korkeatasoinen täydennyskoulutus sekä muu heille suunnattu ammatillinen tuki on tärkeää.

Useissa EU-maissa perusopetuksen laadun parantamisen esteenä ovat opettajan ammatin arvostuksen lasku ja henkilöstön puute. Useimmat maat pyrkivät sen vuoksi houkuttelemaan enemmän sopivia ehdokkaita opettajan uralle sekä motivoimaan ja tukemaan heitä, jotta he menestyvät tässä vaativassa ammatissa.

Euroopan komissio tekee yhteistyötä EU-maiden kanssa parantaakseen opetuksen ja opettajankoulutuksen tasoa. Toimilla pyritään

EU:n toimet ja asiakirjat

Opettajiin ja koulunjohtajiin liittyvän koulutuspolitiikan eri osa-alueita ja yhteisiä haasteita käsitellään säännöllisesti kokoontuvan asiantuntijaryhmän tapaamisissa, joissa myös vaihdetaan tietoa hyvistä toimintatavoista. Asiantuntijaryhmä on laatinut ohjeistusta

EU-maiden välistä yhteistyötä jatkaa kouluja käsittelevä työryhmä.

Komission vuonna 2017 antamassa tiedonannossa koulujen kehittämisestä ja huipputason opetuksesta hahmotellaan kohdealoja kouluopetuksen parantamiseksi sekä opettajien ja koulunjohtajien ammatillisen kehittymisen tukemiseksi. Siihen liitetyssä komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa esitellään hyödyllistä tutkimustietoa ja koulupolitiikkaa koskevan EU-tason työskentelyn tuloksia.

Muita Euroopan komission julkaisuja: