Milles on küsimus?

Kõigi kuue miljoni Euroopa õpetaja teadmised, oskused ja suhtumine on ülimalt olulised. Nende õpetamise kvaliteedil on otsene mõju õppija saavutustele.

Õpetajatele, koolijuhtidele ja õpetajate koolitajatele esitatakse üha enam ning muutuvaid nõudeid. Neid kutsutakse üles mängima keskset rolli hariduse ajakohastamises. Selleks peavad nad arendama oma teadmisi ja oskusi. Hädavajalikud on nii parima kvaliteediga formaalharidus ja pidev ametialane täiendamine kui ka õpetajate toetamine kogu nende karjääri vältel.

Euroopa Komisjon teeb koostööd ELi liikmesriikidega, et tõsta õpetamise ja õpetajahariduse taset,

Mida on seni saavutatud?

Erinevatest Euroopa riikidest pärit ekspertide rühm kohtub korrapäraselt, et uurida konkreetseid õpetajahariduse aspekte, arutada ühiseid probleeme ja vahetada häid tavasid. Nad on koostanud poliitikakujundajatele suunised järgmistes valdkondades:

Koolide töörühm jätkab ELi liikmesriikide vahelise koostöö edendamist.

Juunis 2015 avaldati üheaegselt kaks ulatuslikku tehnilist aruannet õpetajate ja õpetamismeetodite kohta:

  • Euroopa Komisjoni / Teadusuuringute Ühiskeskuse juures tegutseva hariduse ja elukestva õppe uurimiskeskuse (JRC-CRELL) korduvanalüüs, mis käsitleb selliste näitajate nagu PIRLS, TIMSS, PISA ja TALIS tulemusi Euroopa riikide kaupa.
  • Euroopa Komisjoni / EACEA / Eurydice'i tehniline aruanne õpetajaameti kohta Euroopas.

Euroopa Komisjon on avaldanud ka järgmised dokumendid: