Millega on tegemist?

Kõigi kuue miljoni Euroopa õpetaja teadmised, oskused ja suhtumine on ülimalt olulised. Nende õpetamise kvaliteedil on otsene mõju õppija saavutustele.

Õpetajatele, koolijuhtidele ja õpetajate koolitajatele esitatakse üha enam ning muutuvaid nõudeid. Neid kutsutakse üles mängima keskset rolli hariduse ajakohastamises. Selleks peavad nad arendama oma pädevusi. Hädavajalikud on nii parima kvaliteediga formaalharidus ja pidev ametialane täiendamine kui ka õpetajate toetamine kogu nende karjääri vältel.

Paljudes ELi riikides pidurdab koolihariduse kvaliteeti õpetajakutse maine langus ja personali nappus. Seepärast on enamik riikidest seadnud eesmärgi meelitada õpetaja ja koolijuhi karjääri tegema rohkem sobivaid kandidaate ning motiveerida ja toetada neid nendes nõudlikes elukutsetes.

Euroopa Komisjon teeb koostööd ELi liikmesriikidega, et tõsta õpetamise taset ja suurendada toetust õpetajakutsele peamiselt kahel viisil.

1. Komisjon toetab projekte ja kutsealast arengut programmi Erasmus+ kaudu.

Erasmus+ toetab uuenduslikke partnerlusprojekte, milles osalevad koolid ja muud organisatsioonid. Samuti toetab Erasmus+ alus-, alg- ja keskhariduse valdkonna spetsialistide kutsealast arengut/koolitusi välismaal. Need võimalused võivad hõlmata liigendatud kursusi või muid üritusi või töövarjuna tegutsemist koolides või koolihariduse valdkonna muudes organisatsioonides.

Erasmus+ toetab ka koolihariduse pakkujatele mõeldud kogukondi ja platvorme, nagu eTwinning ja School Education Gateway.

2. Komisjon soodustab teabe ning kogemuste vahetamist poliitikakujundajate vahel.

Liikmesriikidest ja huvirühmade organisatsioonidest pärit Euroopa ekspertide töörühm kohtub korrapäraselt, et uurida poliitikastrateegiate aspekte, mis on seotud õpetajate ja koolijuhtidega, ning arutada ühiseid probleeme ja vahetada häid tavasid.

Mida on seni saavutatud?

ELi töörühmad on koostanud poliitikakujundajatele suunised järgmistes valdkondades:

2017. aasta teatises, milles käsitletakse koolide arendamist ja õpetamise täiustamist, on komisjon esile tõstnud valdkonnad, kus tuleks koolihariduse ning õpetamise ja koolijuhtimise kvaliteeti parandada. Sellele lisatud talituste töödokumendis on esitatud teadusuuringutest saadud kasulikku teavet ja tulemusi, mis on saavutatud ELi tasandil koolihariduse poliitikastrateegiate arendamisel.

Euroopa Komisjon on avaldanud ka järgmised dokumendid.