Περί τίνος πρόκειται;

Οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι αντιλήψεις των 6 εκατομμυρίων εκπαιδευτικών στην Ευρώπη έχουν ιδιαίτερη σημασία Η ποιότητα της διδασκαλίας τους επηρεάζει άμεσα τις επιδόσεις των εκπαιδευομένων

Οι απαιτήσεις που τίθενται στους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές των σχολείων και τους επιμορφωτές των εκπαιδευτικών αυξάνονται και μεταβάλλονται συνεχώς, καθώς αυτοί καλούνται να παίξουν βασικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης. Για να ανταποκριθούν σε αυτόν τον ρόλο, είναι αναγκαίο να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Καθοριστική σημασία έχουν τόσο η διασφάλιση υψηλού επιπέδου αρχικής εκπαίδευσης και συνεχούς εξέλιξης, όσο και η παροχή στήριξης καθ΄όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τις χώρες της ΕΕ με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου της διδασκαλίας, καθώς και της κατάρτισης των εκπαιδευτικών,

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

 • Μια ομάδα Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων συνεδριάζει σε τακτική βάση για να εξετάσει συγκεκριμένες πτυχές της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, να συζητήσει κοινές προκλήσεις και να ανταλλάξει ορθές πρακτικές. Η ομάδα αυτή έχει καταρτίσει οδηγίες για τους πολιτικούς ιθύνοντες όσον αφορά:
 • Η συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΕ θα συνεχιστεί στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας για τα σχολεία

  English (en) .

Τον Ιούνιο του 2015 δημοσιεύτηκαν από κοινού δύο ολοκληρωμένες τεχνικές μελέτες για τους εκπαιδευτικούς και τις πρακτικές διδασκαλίας:

 • Δευτερογενής ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/ΚΚΕρ-CRELL για τις επιδόσεις των ευρωπαϊκών χωρών σε διεθνείς αξιολογήσεις (PIRLS, TIMSS, PISA και TALIS)·
 • Τεχνική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/EACEA/Eurydice για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στην Ευρώπη.
 • Έγγραφο πολιτικής

  pdf

  (462 kB)

  English (en) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο οποίο εξετάζονται τα συμπεράσματα των προσφάτων αναλύσεων για τους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς και τις πρακτικές διδασκαλίας.

 

Περισσότερα