Περί τίνος πρόκειται;

Οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι αντιλήψεις των 6 εκατομμυρίων εκπαιδευτικών στην Ευρώπη έχουν ιδιαίτερη σημασία Η ποιότητα της διδασκαλίας τους επηρεάζει άμεσα τις επιδόσεις των εκπαιδευομένων.

Οι απαιτήσεις που τίθενται στους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές των σχολείων και τους επιμορφωτές των εκπαιδευτικών αυξάνονται και μεταβάλλονται συνεχώς, καθώς αυτοί καλούνται να παίξουν βασικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης. Για να ανταποκριθούν σε αυτόν τον ρόλο, είναι αναγκαίο να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Έχει μεγάλη σημασία να διασφαλιστεί γι αυτούς μια υψηλού επιπέδου αρχική εκπαίδευση και συνεχής επιμόρφωση, καθώς και η υποστήριξή τους καθ΄όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.

Η μείωση του κύρους του επαγγέλματος και οι ελλείψεις προσωπικού αποτελούν πρόβλημα σε πολλές χώρες της ΕΕ και δημιουργούν εμπόδια για την ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, οι περισσότερες χώρες επιδιώκουν να προσελκύουν ευρύτερο φάσμα κατάλληλων υποψηφίων για σταδιοδρομία στον χώρο της διδασκαλίας και της διεύθυνσης σχολείων, καθώς και να τους παρέχουν κίνητρα και υποστήριξη ώστε να διαπρέπουν σε αυτά τα απαιτητικά επαγγέλματα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τις χώρες της ΕΕ με στόχο την αναβάθμιση των προδιαγραφών διδασκαλίας και την αυξημένη υποστήριξη προς το επάγγελμα του διδάσκοντος, με δύο κυρίως τρόπους:

1. Στήριξη έργων και επαγγελματικής εξέλιξης μέσω του προγράμματος Erasmus+

Το Erasmus+ στηρίζει καινοτόμα έργα συμπράξεων στα οποία συμμετέχουν σχολεία και άλλοι οργανισμοί. Στηρίζει επίσης δραστηριότητες επαγγελματικής εξέλιξης/κατάρτισης στο εξωτερικό για επαγγελματίες της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι δυνατότητες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν δομημένους κύκλους μαθημάτων, άλλες εκδηλώσεις ή παρακολούθηση εν ώρα εργασίας σε σχολεία ή άλλους σχετικούς οργανισμούς σχολικής εκπαίδευσης.

Το Erasmus+ στηρίζει επίσης κοινότητες και πλατφόρμες που απευθύνονται στο προσωπικό σχολείων, μεταξύ άλλων την eTwinning και την School Education Gateway.

2. Διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των ιθυνόντων πολιτικής

Μια ομάδα εργασίας Ευρωπαίων ειδικών που προέρχονται από κυβερνήσεις κρατών μελών και οργανισμούς ενδιαφερομένων συνεδριάζει σε τακτική βάση και εξετάζει συγκεκριμένες πτυχές των πολιτικών που αφορούν τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές σχολείων, συζητά κοινές προκλήσεις και ανταλλάσσει ορθές πρακτικές.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Οι ομάδες εργασίας της ΕΕ έχουν καταρτίσει οδηγίες για τους ιθύνοντες πολιτικής, όσον αφορά τα εξής:

Σε ανακοίνωση σχετικά με τη σχολική ανάπτυξη και την άριστη διδασκαλία (2017), η Επιτροπή προσδιορίζει τομείς για ανάληψη δράσης με σκοπό τη βελτίωση της σχολικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων. Ένα συνοδευτικό έγγραφο εργασίας παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τα αποτελέσματα της έρευνας καθώς και τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας επιπέδου ΕΕ σχετικά με τις πολιτικές για τη σχολική εκπαίδευση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε επίσης: