O co se jedná?

Kvalifikace, pedagogické schopnosti a přístup každého z 6 milionů pedagogů, kteří se v Evropě učitelské činnosti věnují, má naprosto zásadní význam. Kvalita výuky má totiž přímý vliv na prospěch žáků a na to, jaké znalosti a dovednosti získají.

Nároky kladené na učitele, vedoucí pracovníky škol a pedagogy vzdělávající učitele se neustále zvyšují a mění. Pedagogové sehrávají zásadní úlohu v modernizaci dnešního vzdělávacího systému. Proto musí pracovat na rozvoji svých dovedností. Důležitá je nejen počáteční kvalifikace, ale i získávání dalšího odborného vzdělání v zájmu co nejvyšší kvality výuky. Význam má i podpora ze strany odborných asociací, na které se učitelé mohou v průběhu svého pedagogického působení obracet.

Mnoho zemí EU zaznamenává pokles prestiže tohoto povolání a nedostatek učitelů, což brzdí kvalitu školního vzdělávání. Většina zemí se proto pro učitelské obory a na pozice vedoucích pracovníků škol snaží přilákat širší spektrum vhodných kandidátů, motivovat je a podporovat, aby v těchto náročných profesí obstáli na výbornou.

Evropská komise ve spolupráci s členskými zeměmi usiluje o zvýšení kvality výuky a posílení podpory učitelských profesí těmito způsoby:

1. Podporuje projekty a profesní rozvoj prostřednictvím programu Erasmus+.

Program Erasmus + podporuje inovativní projekty partnerství škol a jiných organizací. Rovněž podporuje profesní rozvoj a zahraniční vzdělávací aktivity pracovníků z oblasti předškolního, primárního a sekundárního vzdělávání. Jedná se například o strukturované kurzy a další akce, náslechy (job shadowing) ve školách a jiných organizacích zaměřených na školní vzdělávání.

Erasmus + také podporuje spolupráci pracovníků z oblasti školního vzdělávání v rámci komunit a platforem, např. eTwinningSchool Education Gateway.

2. Usnadňuje výměnu informací a zkušeností mezi tvůrci příslušných politik

Členové pracovní skupiny odborníků ze států EU a organizace zainteresovaných stran se pravidelně scházejí k jednání o konkrétních aspektech politik, které se týkají učitelů a vedoucích pracovníků škol, k projednávání společných výzev a k výměně osvědčených postupů.

Čeho se doposud podařilo dosáhnout?

Pracovní skupiny EU společně vytvořily pokyny pro tvůrce politik k těmto tématům:

Ve sdělení Rozvoj škol a vynikající výuka, (2017) nastiňuje Komise oblasti, ve kterých je třeba vzdělávací systém zkvalitnit. Návrhy se týkají i učitelů a vedoucích pracovníků škol. Připojený pracovní dokument útvarů Komise obsahuje užitečné poznatky z výzkumu a celoevropské údaje o politikách v oblasti školního vzdělávání.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=COM:2017:248:FIN&qid=14...

Evropská komise rovněž zveřejnila tyto dokumenty:

Další informace