Status message

Active context: school

Co to vlastně znamená?

Kvalifikace, pedagogické schopnosti a přístup každého z 6 milionů pedagogů, kteří se v Evropě učitelské činnosti věnují, má naprosto zásadní význam. Kvalita výuky má totiž přímý vliv na prospěch žáků a na to, jaké znalosti a dovednosti získají.

Nároky kladené na učitele, vedoucí pracovníky škol a pedagogy vzdělávající učitele se neustále zvyšují a mění. Pedagogové sehrávají zásadní úlohu v modernizaci dnešního vzdělávacího systému. Proto musí sami pracovat na rozvoji svých kompetencí. Důležitá je nejen jejich původní kvalifikace, ale i získávání dalšího odborného vzdělání v zájmu co nejvyšší kvality výuky. Význam má i podpora ze strany odborných asociací, na které se učitelé mohou v průběhu svého pedagogického působení obracet.

Pokles prestiže profese a nedostatek pracovníků v mnoha zemích EU kvalitu školního vzdělávání oslabují. Většina zemí proto chce přilákat širší okruh vhodných kandidátů na pozice učitelů a vedoucích pracovníků škol a chce je motivovat a podporovat aby v těchto náročných profesích uspěli.

Evropská komise usiluje ve spolupráci s členskými zeměmi o zvýšení kvality výuky a podpory učitelských profesí tím, že:

Čeho se doposud podařilo dosáhnout?

Pravidelně jedná skupina evropských odborníků zastupujících státní orgány členských států a organizace zainteresovaných stran a projednává konkrétní aspekty politik souvisejících s učitelskou profesí a prací vedoucích pracovníků škol. Její členové diskutují o společných problémech a vyměňují si osvědčené postupy. Z jejich spolupráce se zrodily pokyny pro tvůrce politik, které zahrnují tato témata:

Vznikla rovněž pracovní skupina pro oblast školství, v jejímž rámci mohou jednotlivé země EU svou spolupráci dále rozvíjet.

Ve sdělení o rozvoji škol a vynikající úrovni výuky (2017) Komise uvádí oblasti, kde je potřeba podniknout kroky ke zlepšení vzdělávacího systému, a to včetně práce učitelů a vedoucích pracovníků škol. Průvodní pracovní dokument útvarů Komise obsahuje užitečné poznatky získané výzkumem a prací na úrovni EU, které se týkají politik v oblasti školního vzdělávání.

Evropská komise rovněž zveřejnila tyto dokumenty:

 

Další informace