За какво става въпрос?

Познанията, уменията и нагласите на всеки от 6-те милиона учители в Европа са от голямо значение. Качеството на тяхното преподаване се отразява пряко на резултатите на учащите.

Изискванията към преподавателите, директорите на училища и специалистите по подготовка на учители се увеличават и променят. От тях се очаква да играят ключова роля в модернизирането на образованието. За да направят това, те трябва да развиват своите компетентности. Първоначалното обучение и непрекъснатото професионално развитие от най-високо качество и достъпът до подкрепа през цялата им кариера са от съществено значение.

Намаляването на престижа на професията и недостигът на кадри са предизвикателства в много страни от ЕС, с което се влошава качеството на училищното образование. Поради това повечето държави имат за цел да привличат по-широк кръг от подходящи кандидати за кариера в преподаването и ръководството на училища, както и да ги мотивират и да им помагат да се усъвършенстват в тези трудни професии.

Европейската комисия работи със страните от ЕС за повишаване на качеството на преподаване и подобряване на подкрепата за учителските професии по два основни начина:

1. Подкрепа за проекти и професионално развитие чрез програма „Еразъм+“.

По „Еразъм+“ се подпомагат новаторски проекти за партньорство с участието на училища и други организации. Програмата подкрепя също и дейности за професионално развитие и образователни дейности в чужбина за специалисти в предучилищното, основното и средното образование. Тези възможности могат да бъдат структурирани курсове, други прояви или обмен на опит на работното място в училищата или в други организации в областта на училищното образование.

По „Еразъм+“ се подкрепят също общности и платформи за служителите в училищното образование, включително „електронното побратимяване“ (eTwinning) и Портала за училищно образование (School Education Gateway).

2. Улесняване на обмена на информация и опит между създателите на политики

Работна група европейски експерти от правителства на държавите членки и организации на заинтересованите страни се срещат редовно, за да разглеждат специфични аспекти на политиките, свързани с учителите и училищните ръководители, да обсъждат общи предизвикателства и да обменят добри практики.

Какво е направено досега?

Работните групи на ЕС изготвиха насоки за създателите на политики относно:

В Съобщението за училищното развитие и върховите постижения в областта на преподаването (2017 г.) Комисията набелязва областите за действия с цел подобряване на училищното образование, включително на учителите и училищните ръководители. В придружаващия го работен документ на службите на Комисията се представят полезни наблюдения за резултатите от научни изследвания и от работата, извършена на равнището на ЕС, в областта на политиките за средното образование.

Европейската комисия също така публикува: