За какво става въпрос?

Познанията, уменията и нагласите на всеки от 6-те милиона учители в Европа са от голямо значение. Качеството на тяхното преподаване се отразява пряко на резултатите на учащите.

Изискванията към преподавателите, директорите на училища и специалистите по подготовка на учители се увеличават и променят. От тях се очаква да играят ключова роля в модернизирането на образованието. За да направят това, те трябва да развиват своите знания и умения. Първоначалното обучение и непрекъснатото професионално развитие от най-високо качество и достъпът до подкрепа през цялата им кариера са от съществено значение.

Европейската комисия работи със страните от ЕС за повишаване на качеството на преподаване и на подготовката на учители, като:

Какво е направено досега?

Група европейски експерти се срещат редовно, за да разглеждат специфични аспекти на обучението на преподаватели, да обсъждат общи предизвикателства и да обменят добри практики. Те изготвиха следните насоки за отговорните лица:

Сътрудничеството между страните от ЕС ще продължи в рамките на работна група за образованието.

През юни 2015 г. бяха публикувани два подробни технически доклада за учителите и преподавателските практики:

  • вторичен анализ на Европейската комисия/JRC-CRELL относно резултатите на европейските страни в проучванията PIRLS, TIMSS, PISA и TALIS;
  • технически доклад на Европейската комисия/EACEA/„Евридика“ за учителската професия в Европа.

Европейската комисия също така публикува: