Sökväg

Grundläggande färdigheter

Vad går det ut på?

Europa 2020 – EU:s tillväxtstrategi – ska främja smart och hållbar tillväxt för alla. För att nå strategins mål måste alla ha grundläggande kunskaper i läsning, matematik, naturvetenskap och teknik.

Varför är det viktigt?

Läskunnighet, matematik, naturvetenskap och teknik utgör grunden för fortsatt utbildning och gör det lättare att få jobb och komma in i samhället. Var femte ung person i EU saknar grundläggande kunskaper i läsning, matematik, naturvetenskap och teknik.

Dessa färdigheter blir ännu viktigare nu när it-tekniken har gett oss nya former för att läsa och skriva och fler informationskällor. Samtidigt finns det en stor efterfrågan på kvalificerad arbetskraft inom teknik- och forskningsintensiva sektorer.

Vad har man gjort hittills?

Fram till 2010 inriktades insatserna på att öka antalet utexaminerade – särskilt kvinnor – i matematik, naturvetenskap och teknik. År 2010 antog EU:s utbildningsministrar en agenda för europeiskt samarbete om grundläggande färdigheter. Som uppföljning har man inrättat en arbetsgrupp för att hjälpa beslutsfattarna att ta fram åtgärder som ska höja nivån och förbättra inställningen till lärande, särskilt bland lågpresterande elever.

En expertgrupp om läskunnighet har också bildats. Den består av europeiska akademiker och beslutsfattare som ska kartlägga läskunnigheten, identifiera nya behov och krav och se hur man kan få bukt med problemen.

Högnivågruppens rapport om läskunnighetpdf(4.26 Mb) Visa översättning av föregående länk  betonar hur viktigt det är att kunna läsa och att det krävs politiskt ansvar och samarbete för att åstadkomma verkliga förbättringar och fortsatt ekonomisk tillväxt.

Vad blir nästa steg?

Till 2020 ska högst 15 procent av femtonåringarna vara ”lågpresterande” i de grundläggande färdigheter som mäts i Pisaundersökningen. Pisaresultaten från 2012 visar att 22,1 procent av eleverna i EU hade dåliga resultat i matematik, 17,8 procent i läsning och 16,6 procent i naturvetenskap.

I februari 2014 startade EU-kommissionen ett europeiskt policynätverk för nationella organisationer som främjar läs- och skrivkunnighet. Nätverket ska bland annat informera allmänheten och utbyta bästa praxis, riktlinjer, kampanjer och initiativ för att främja läskunnighet.

 

How can we help?