Navigačný riadok

Základné zručnosti

O čo ide?

Cieľom stratégie rastu EÚ Európa 2020 je podporovať inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Kľúčový faktor pri dosahovaní cieľov tejto stratégie sa týka čítania, písania a počítania, prírodných a technických vied, tzv. základných zručností.

Prečo je potrebné?

Čítanie, písanie, počítanie, prírodné a technické vedy sú základom pre ďalšie štúdium a bránou k zamestnaniu a sociálnemu začleneniu. Približne 20 % mladej generácie v Európe neovláda nevyhnutné základné zručnosti v oblasti čítania a písania, matematiky, prírodných a technických vied.

Tieto zručnosti nadobúdajú ešte väčší význam, keďže digitálna revolúcia ponúka nové formy čítania a písania, ako aj diverzifikácie zdrojov informácií. Dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile v sektoroch využívajúcich technológie a výskum zároveň zostáva naďalej vysoký.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Do roku 2010 sa práca na európskej úrovni zameriavala na zvýšenie počtu absolventov, osobitne žien, v odbore matematiky, prírodných vied a technických predmetov. V roku 2010 ministri EÚ stanovili program európskej politickej spolupráce v oblasti základných zručností. Následne bola vytvorená pracovná skupina pre matematiku, prírodné a technické vedy, ktorej cieľom je pomáhať tvorcom politík rozvíjať a uplatňovať politiky zamerané na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne a zlepšovanie postojov s osobitným dôrazom na žiakov so slabými výsledkami.

Rovnako bola vytvorená skupina na vysokej úrovni pre gramotnosť, ktorá spája európskych akademických pracovníkov a tvorcov politík s cieľom mapovať úroveň gramotnosti v Európe a ktorá identifikuje meniace sa potreby a požiadavky, ako aj najlepšie spôsoby ich riešenia.

V správe skupiny na vysokej úrovni pre gramotnosťpdf(4.26 Mb) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  sa zdôrazňuje význam gramotnosti v 21. storočí, potreba zabezpečiť politickú zodpovednosť, spolupráca na zabezpečenie skutočného zlepšenia a potreba neustáleho hospodárskeho rastu.

Aké budú ďalšie kroky?

Do roku 2020 by menej ako 15 % žiakov vo veku 15 rokov malo byť zaradených medzi slabo prospievajúcich, pokiaľ ide o základné zručnosti, ktoré sa overujú v testoch PISA. Výsledky testov PISA za rok 2012 ukazujú, že 22,1 % európskych študentov dosahovalo slabé výsledky v matematike, 17,8 % v čítaní a 16,6 % vo vedeckých predmetoch.

Vo februári 2014 Európska komisia spustila európsku politickú sieť vnútroštátnych organizácií pre gramotnosť. Táto sieť slúži okrem iného na zvyšovanie informovanosti, výmenu osvedčených postupov, organizáciu politík, kampaní a iniciatív na podporu gramotnosti.

 

How can we help?