Navigatsioonitee

Põhioskused

Milles on küsimus?

ELi majanduskasvu strateegia Euroopa 2020 eesmärk on edendada arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu. Strateegia eesmärkide saavutamise olulised tegurid on seotud kirja- ja arvutamisoskuse ning teadmistega loodusteaduse ja tehnoloogia alal, s.t põhioskustega.

Miks see on vajalik?

Kirja- ja arvutamisoskus ning loodusteadus ja tehnoloogia on aluseks täiendavale õppimisele ning annab juurdepääsu tööhõivele ja sotsiaalsele kaasatusele. Euroopas puuduvad ligikaudu 20% noortest vajalikud põhioskused kirjutamise, arvutamise, loodusteaduse ja tehnoloogia alal.

Sellised oskused muutuvad veelgi olulisemaks, kuna digitaalne revolutsioon tekitab uusi lugemise ja kirjutamise vorme ning mitmekesistab teabeallikaid. Samal ajal püsib tehnoloogia- ja teadusmahukates sektorites suur nõudlus kvalifitseeritud töötajate järele.

Mida on seni saavutatud?

2010. aastani keskenduti Euroopa tasandil sellele, et oleks rohkem koolilõpetajaid matemaatika, loodusteaduse ja tehnoloogia erialadel, eelkõige naiste hulgas. 2010. aastal koostasid ELi ministrid põhioskuste alase Euroopa poliitikakoostöö tegevuskava. Selle tulemusel loodi matemaatika, loodusteaduse ja tehnoloogia töörühm, et aidata poliitikakujundajatel töötada välja ja rakendada sellist poliitikat, mis tõstaks saavutuste taset ja parandaks suhtumist eelkõige madala õpiedukusega isikute hulgas.

Samuti loodi kõrgetasemeline kirjaoskuse töörühm, milles osalevad Euroopa haridustöötajad ja poliitikakujundajad, et kaardistada kirjaoskuse taset Euroopas, määrates kindlaks muutuvad vajadused ja nõuded ning parimad moodused lahenduste leidmiseks.

Kõrgetasemelise kirjaoskuse töörühma aruandespdf(4.26 Mb) Valige lingiga seotud tõlked  rõhutatakse kirjaoskuse tähtsust 21. sajandil ning vajadust tagada poliitiline vastutus ja koostöö tõelise edu saavutamiseks ja majanduskasvu jätkumiseks.

Millised on järgmised sammud?

2020. aastaks peaks PISA testiga mõõdetavate põhioskuste lõikes olema madala õpiedukusega isikuid 15-aastaste hulgas alla 15%. Vastavalt 2012. aasta PISA testi tulemustele oli madal õpiedukus matemaatikas 22,1; lugemises 17,8 ja loodusteaduses 16,6 protsendil Euroopa õpilastest.

Euroopa Komisjon käivitas 2014. aasta veebruaris kirjaoskusega tegelevate riiklike organisatsioonide poliitilikavõrgustiku Euroopas. Selle võrgustiku eesmärk on muu hulgas tõsta teadlikkust ning vahetada häid tavasid, edendada poliitikat, kampaaniaid ja algatusi, mis parandavad kirjaoskust.

 

How can we help?