Διαδρομή πλοήγησης

Βασικές δεξιότητες

Περί τίνος πρόκειται;

Η αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ Ευρώπη 2020 έχει ως στόχο την προώθηση μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Στην επίτευξη αυτού του στόχου μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά οι καλούμενες βασικές δεξιότητες, δηλαδή, οι στοιχειώδεις γνώσεις γραφής και ανάγνωσης, αριθμητικής, θετικών επιστημών και τεχνολογίας.

Γιατί είναι αναγκαία η ανάληψη δράσης;

Οι στοιχειώδεις γνώσεις γραφής και ανάγνωσης, θετικών επιστημών και τεχνολογίας, αποτελούν τις βάσεις της μάθησης γενικότερα και πύλη προς την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. Στην Ευρώπη, το 20% σχεδόν της νέας γενιάς δεν διαθέτει τις αναγκαίες βασικές δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής, μαθηματικών, θετικών επιστημών και τεχνολογίας.

Οι δεξιότητες αυτές γίνονται ακόμη σημαντικότερες καθώς η ψηφιακή επανάσταση οδηγεί σε νέες μορφές ανάγνωσης και γραφής και σε διαφοροποίηση των πηγών πληροφοριών. Παράλληλα, η ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό σε τομείς έντασης τεχνολογίας και έρευνας, εξακολουθεί να είναι μεγάλη.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Μέχρι το 2010, η δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο είχε ως στόχο να αυξηθεί ο αριθμός των πτυχιούχων στους κλάδους των Το 2010, οι υπουργοί της ΕΕ καθόρισαν μια ατζέντα συνεργασίας σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική για τις βασικές δεξιότητες. Στο πλαίσιο αυτό, συστήθηκε ομάδα εργασίας για τα μαθηματικά, τις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία με αποστολή να βοηθά τους πολιτικούς ιθύνοντες να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν πολιτικές που στοχεύουν στην αύξηση του επιπέδου γνώσεων και στη βελτίωση των νοοτροπιών, με ιδιαίτερη έμφαση στους μαθητές με χαμηλές επιδόσεις.

Δημιουργήθηκε επίσης μια ομάδα υψηλού επιπέδου για τον αλφαβητισμό, στην οποία συμμετέχουν Ευρωπαίοι ακαδημαϊκοί και πολιτικοί ιθύνοντες οι οποίοι θα χαρτογραφήσουν τον αλφαβητισμό στην Ευρώπη, και παράλληλα θα εντοπίσουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις και τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισής τους.

Η έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου για τον αλφαβητισμόpdf(4.26 Mb) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  υπογραμμίζει τη σημασία του αλφαβητισμού στον 21οpdf(4.26 Mb) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  αιώνα, καθώς και την ανάγκη να διασφαλιστεί η πολιτική δέσμευση και η συνεργασία που θα οδηγήσουν σε ουσιαστική πρόοδο και σε συνεχή οικονομική ανάπτυξη.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Μέχρι το 2020, το ποσοστό των νέων ηλικίας 15 ετών που κατατάσσονται στις «χαμηλές επιδόσεις» όσον αφορά τις παραπάνω βασικές δεξιότητες, σύμφωνα με τα τεστ PISA δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15%. Τα αποτελέσματα PISA του 2012 έδειξαν ότι το 22,1% των Ευρωπαίων μαθητών είχαν χαμηλές επιδόσεις στα μαθηματικά, το 17,8% στην ανάγνωση και το 16,6% στις θετικές επιστήμες.

Τον Φεβρουάριο 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο εθνικών οργανισμών αλφαβητισμού. Το δίκτυο αυτό αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην αύξηση της ευαισθητοποίησης καθώς και στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών, τη χάραξη πολιτικών, καθώς και τη διοργάνωση εκστρατειών και πρωτοβουλιών που προωθούν τον αλφαβητισμό.

 

How can we help?