Cesta

Základní dovednosti

O co se jedná?

Pomocí strategie Evropa 2020 se má dosáhnout inteligentního, udržitelného růstu podporujícího začlenění. Základním předpokladem splnění tohoto cíle je zajistit rozvoj základních dovedností, tj. čtení a psaní, ovládání početních úkonů a znalosti v oblasti přírodních věd a technických oborů (např. IT).

Proč je tato politika důležitá?

Čtení, psaní, ovládání početních úkonů a znalosti v oblasti přírodních věd a technických oborů tvoří nezbytný základ dalšího vzdělávání a zúročí se později při hledání pracovního místa a zapojení do společnosti obecně. V Evropské unii tyto základní dovednosti neovládá dostatečně přibližně 20 % mladých lidí.

Přitom jsou v dnešní digitální revoluci naprosto nepostradatelné, jelikož se rozvíjejí nové formy čtení i psaní a značně se diverzifikují i zdroje informací. Zároveň je právě v technických oborech a výzkumu stále vysoká poptávka po kvalifikované pracovní síle.

Čeho se doposud dosáhlo?

Do roku 2010 se činnost Evropské komise zaměřila na zvyšování počtu absolventů, a především absolventek, v matematických, přírodovědných a technických oborech. V roce 2010 ministři členských zemí EU sestavili program pro evropskou spolupráci na politice v oblasti základních dovednosti. V této souvislosti vznikla pracovní skupina pro matematiku, přírodní vědy a technologii, jejímž úkolem je pomáhat tvůrcům politik s formulací a prováděním politik zaměřených na zvýšení dosažené úrovně vzdělání a motivace k učení, s důrazem na studenty s horším prospěchem.

Kromě toho byla sestavena Skupina na vysoké úrovni pro gramotnost, v níž spolupracují evropští akademičtí pracovníci a tvůrci politik. Tito pracovníci mapují situaci v oblasti gramotnosti v EU a vyhodnocují, čemu bude potřeba se v zájmu zvýšení gramotnosti věnovat.

Zpráva Skupiny na vysoké úrovni pro gramotnostpdf(4.26 Mb) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  zdůrazňuje význam řešení otázky gramotnosti ve 21. století a nutnost zajistit politickou odpovědnost a spolupráci, díky níž lze dosáhnout v této oblasti kýženého pokroku, jakož i hospodářského růstu.

Jak se bude postupovat dál?

Do roku 2020 by mělo horších výsledků v základních dovednostech dosahovat méně než 15 % 15tiletých žáků. Měřítkem bude test PISA. Na základě výsledků testů PISA z roku 2012 bylo zjištěno, že odpovídající úrovně znalostí v matematice nedosahuje 22,1 % evropských studentů, ve čtení 17,8 % a v přírodních vědách 16,6 %.

Evropská komise také v únoru 2014 zahájila činnost Evropské sítě pro politiku vnitrostátních organizací pro rozvoj gramotnosti. Úkolem této sítě je zvýšit informovanost o této problematice, vyměňovat si zkušenosti a sdílet osvědčené postupy v oblasti tvorby politik a vedení kampaní a iniciativ na podporu gramotnosti.

 

How can we help?